Máte žloutenku typu C? Jste pacient jako každý jiný

Ať už člověk trpí jakýmkoli onemocněním, jeho práva jsou zcela stejná jako práva ostatních nemocných. To zaručuje Ústava ČR. Platí to i v případě, že jste nakaženi infekční nemocí.

Máte žloutenku typu C? Jste pacient jako každý jiný
X
Chybně zadaný e-mail!
Chybně zadaný e-mail!
ODESLAT

S infekčními pacienty je třeba jednat trochu jinak než s ostatními, aby nedocházelo k přenosu nákazy. To se však týká pouze zvýšené úrovně hygieny – v ostatních směrech mají právo na zcela stejný přístup jako jiní nemocní. Platí to například i o právu na soukromí. Pro zdravotníky je velice důležité se navzájem informovat o tom, že ošetřovaný pacient trpí nějakou závažnou infekční chorobou. To proto, aby se mohli bránit nákaze a v případě podezření hned podniknout příslušná opatření. Jejich případná infikace je velmi nebezpečná z důvodu možného přenosu na další nemocné. To ale neznamená, že by se o vaší diagnóze směl dozvědět někdo, kdo není součástí zdravotnického personálu. Pokud taková situace nastane, máte právo se proti tomu ohradit.

Pomoc s ohledem na vlastní bezpečí 

Stejně tak není infekce hepatitidou typu C důvodem k odmítnutí poskytnutí zdravotní péče. Toto právo má zdravotnický pracovník pouze v situaci, kdy jeho zdraví nebo přímo život jsou ve vážném ohrožení. Takovým případem bude například restaurační bitka více osob, zásah v hořícím objektu nebo u tonoucího v řece, pokud zdravotník neumí plavat. Rozhodně nelze odmítnout poskytnout zdravotní službu z možné obavy nakažení se nemocí, pokud jsou k dispozici ochranné pomůcky. 

Možné výjimky 

Zdravotnický pracovník může odmítnout poskytnout zdravotní službu v případě, že by to odporovalo jeho svědomí nebo náboženskému vyznání podle ustanovení § 50 odst. 2 zákona o zdravotních službách. Mezi tyto výhrady patří provádění interrupcí, oblast asistované reprodukce, transfuze, resuscitace, antikoncepce, alternativní medicíny a mnohé další. V tom případě je však povinen informovat svého zaměstnavatele, aby ten mohl zajistit jiného pracovníka pro provedení dané služby.

Naučte se práva pacienta

Dobře si přečtěte následující kodex a vždy trvejte na dodržování svých práv.

 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
 2. Pacient má právo znát jméno lékaře a dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. Má právo žádat soukromí a služby přiměřené možnostem ústavu, jakož i možnost denně se stýkat se členy své rodiny či s přáteli. Omezení takovéhoto způsobu (tzv. kontinuálních) návštěv může být provedeno pouze ze závažných důvodů.
 3. Pacient má právo získat od svého lékaře údaje potřebné k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického či terapeutického postupu zasvěceně rozhodnout, zda s ním souhlasí. Vyjma případů akutního ohrožení má být náležitě informován o případných rizicích, která jsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. Má rovněž právo znát jména osob, které se na nich účastní.
 4. Pacient má v rozsahu, který povoluje zákon, právo odmítnout léčbu a má být současně informován o zdravotních důsledcích svého rozhodnutí.
 5. V průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby má nemocný právo na to, aby byly v souvislosti s programem léčby brány maximální ohledy na jeho soukromí a stud. Rozbory jeho případu, konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedeny diskrétně. Přítomnost osob, které nejsou na léčbě přímo zúčastněny, musí odsouhlasit nemocný, a to i ve fakultních zařízeních, pokud si tyto osoby nemocný sám nevybral.
 6. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou považovány za důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování.
 7. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností přiměřeným způsobem vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Je-li to nutné, může být pacient předán jinému léčebnému ústavu, případně tam převezen poté, kdy mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a ostatních alternativách, které při tom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí překlad nejprve schválit.
 8. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Má právo vědět předem, jací lékaři, v jakých ordinačních hodinách a na jakém místě jsou mu k dispozici. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče.
 9. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodl k nestandardnímu postupu či experimentu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může kdykoliv, a to bez uvedení důvodu, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí.
 10. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přání, pokud tato nejsou v rozporu s platnými zákony.
 11. Pacient má právo a povinnost znát a řídit se platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). Pacient má právo kontrolovat svůj účet a vyžadovat odůvodnění jeho položek bez ohledu na to, kým je účet placen.

Tento seznam práv byl sestaven Ministerstvem zdravotnictví ČR a je závazný pro všechna zdravotnická zařízení, ať už je jejich zřizovatelem kdokoli.

(pez)

Zdroje:
http://www.mpsv.cz
KONEČNÁ, Jana. Právo na neposkytnutí zdravotní služby, odmítnutí péče a ukončení péče. Medicína po promoci. 2015 (1). Dostupné také z:www.tribune.cz

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 2

Čtěte také

Zrádné jehly: Co dělat při poranění?

Zrádné jehly: Co dělat při poranění?

Podobné, a přece jiné: superinfekce a koinfekce hepatitidou C

Podobné, a přece jiné: superinfekce a koinfekce hepatitidou C

Léčba žloutenky typu C: nenechte se zaskočit vedlejšími účinky

Léčba žloutenky typu C: nenechte se zaskočit vedlejšími účinky

Chcete mít játra v kondici? Pozor na zákeřnou čtyřku!

Chcete mít játra v kondici? Pozor na zákeřnou čtyřku!

Za cílovou páskou: co vás čeká po vyléčení žloutenky?

Za cílovou páskou: co vás čeká po vyléčení žloutenky?

Žloutenka typu A školu miluje!

Žloutenka typu A školu miluje!
Vítězím nad hepatitidou C

Centra léčby

Hledáte pomoc? Vyhledejte si na mapce nejbližší centrum léčby hepatitidy C.

Poradna lékaře
Soutěžte s námi
Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá

Platnost: 1. 1. - 31. 1. 2019

Nyní na webu žádná soutěž neprobíhá.

Videorozhovor
Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Trojkombinační léčba pro pacienty, kteří nebyli dříve léčeni

Jaké jsou moderní možnosti léčby virové hepatitidy? O tom jsme si povídali s prof. MUDr. Petrem Husou, CSc.

Anketa

Zajímáte se o hygienické podmínky ve škole svých dětí?