Přeskočit navigaci

Incidence progrese jaterního onemocnění u pacientů s kompenzovanou histologicky pokročilou chronickou hepatitidou C

Incidence progrese jaterního onemocnění u jedinců s histologicky pokročilou, ale kompenzovanou chronickou hepatitidou C nebyla dosud přesně určena.

Incidence progrese jaterního onemocnění u pacientů s kompenzovanou histologicky pokročilou chronickou hepatitidou C

Incidence progrese jaterního onemocnění u jedinců s histologicky pokročilou, ale kompenzovanou chronickou hepatitidou C nebyla dosud přesně určena. Americká randomizovaná studie (The Hepatitis C Antiviral Long-term Treatment against Cirrhosis Trial) zkoumala vliv 3,5 roku trvající udržovací terapie peginterferonem na progresi jaterního onemocnění u pacientů, u kterých nedošlo k eliminaci viru na kombinované terapii pegylovaným interferonem s ribavirinem. Pacienti byli následně sledováni i po vysazení terapie.

Jelikož udržovací terapie peginterferonem neměnila progresi jaterního onemocnění, autoři hodnotili léčené pacienty i kontrolní skupinu společně. Ve skupině 1 050 jedinců (60 % s pokročilou fibrózou, 40 % s cirhózou) pak autoři určovali míru progrese nemoci do cirhózy v průběhu 4letého sledování a klinické důsledky nemoci v průběhu následujících 8 let.

U pacientů s fibrózou byla incidence cirhózy 9,9 % za rok. U 329 sledovaných pacientů bylo zaznamenáno celkem 679 různých klinických důsledků nemoci. Iniciální klinické dopady byly častěji pozorovány u pacientů s cirhózou (7,5 % za rok) než u pacientů s fibrózou (P < 0,0001). Nejčastějším klinickým dopadem bylo dosažení Child-Turcotte-Pugh (CTP) skóre ≥ 7 a po něm vznik hepatocelulárního karcinomu. Po dosažení CTP ≥ 7 došlo ke zvýšení incidence dalších důsledků nemoci na 12,9 % za rok, včetně 10% míry úmrtí. Věk ani pohlaví výskyt událostí neovlivnily. Nejsilnějším prediktorem všech klinických důsledků byl vstupní počet trombocytů. V průběhu 8letého sledování došlo u 12,2 % pacientů s pokročilou fibrózou a u 31,5 % pacientů s cirhózou k úmrtí nebo k transplantaci jater.

U pacientů s pokročilou hepatitidou C, kteří selhali na léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem, byla tedy pozorována vysoká míra výskytu různých klinických důsledků souvisejících s jaterním onemocněním, včetně úmrtí či transplatnace jater, a to zejména při dosažení CTP skóre 7 a více.

(mik)

Zdroj: Dienstag J. L. et al: A prospective study of the rate of progression in compensated, histologically advanced chronic hepatitis C (HEP-10-2210). Hepatology. Publikováno on-line 21. dubna 2011. doi: 10.1002/hep.24370

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Anémie při léčbě VHC a souvislost se setrvalou virologickou odpovědí

Anémie při léčbě VHC a souvislost se setrvalou virologickou odpovědí

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Boceprevir prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě virové hepatitidy C v reálné praxi

Léčba hepatitidy C u alkoholiků

Léčba hepatitidy C u alkoholiků

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Porovnání účinnosti dvou typů interferonů z pohledu relapsu virové hepatitidy C

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci