Přeskočit navigaci

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Donedávna nebylo zcela jasné, jak je to s pacienty, kteří neodpovědí dobře na léčbu interferonem.

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Donedávna nebylo zcela jasné, jak je to s pacienty, kteří neodpovědí dobře na léčbu interferonem. Mělo u nich podávání interferonu alespoň trochu smysl, nebo byla investice do jejich léčby zcela zbytečná? Článek se zabývá nálezy v jaterních biopsiích velkého souboru nonresponderů. Přináší pohled na možné aplikace nových zjištění při ambulantním sledování těchto pacientů.

Fibróza u nonresponderů

Je známo, že podávání interferonu u pacientů s chronickou hepatitidou C vede k regresi celého procesu vzniku fibrózy jater. Podmínkou je ale dosažení redukce virové nálože. Výzkum zveřejněný v tomto roce se snažil definovat faktory asociované s progresí fibrózy u pacientů, u nichž této redukce dosaženo nebylo.

Metodika ve zkratce

Patologové vyšetřili vzorky jaterní tkáně od 97 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří se později ukázali být nonrespondery. U každé zkoumané osoby porovnávali vzorky z biopsie jater před léčbou interferonem a po ní. Jako vylučovací kritéria ze studie vědci stanovili výskyt jiného onemocnění jater či současné infekce jiným typem hepatitidy. Aby byla přesnost odečtu vzorků co největší, skórovali jednotlivé vzorky tkáně postupně tři patologové.

Nejzajímavější výsledky

Fibróza progredovala u 23 % pacientů, nezměnila se u 47 % pacientů a u 29 % osob došlo k její regresi. Výskyt steatózy a zvýšení ALT (alanin-aminotransferázy) se ukázaly jako faktory asociované s progresí fibrózy nemocných.

Důsledky pro praxi

Výsledky ukazují, že u osob, jež neodpovědí dobře na léčbu interferonem, můžeme pravděpodobně dobře sledovat vývin stavu jater neinvazivní metodou především podle změn hladin ALT. Zvláště pečlivě by měli být sledováni ti nemocní, u nichž je ve vzorcích tkáně z bioptického vyšetření nalezena steatóza. Protože steatóza bývá u těchto pacientů přítomna v terénu metabolického syndromu, měla by se nedílnou součástí péče stát motivace léčených osob k redukci hmotnosti.

Tato studie je jedním z prvních výzkumů, které dokazují logický předpoklad, že u nonresponderů na terapii probíhá progrese fibrózy jater velmi podobně jako u osob, jež nikdy léčeny nebyly.

(hul)

Zdroj: Kurosaki M. The presence of steatosis and elevation of alanine aminotransferase levels are associated with fibrosis progression in chronic hepatitis C with non-response to interferon therapy. J Hematology 2008;48:736–742.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Asociace mezi chronickou hepatitidou C a vysokými hladinami cirkulujícího NT-proBNP

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování