Přeskočit navigaci

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

HIV infekce vede k rychlejší progresi jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV). Z výsledků některých předchozích studií se zdálo, že i léčba je u pacientů koinfikovaných HCV/HIV méně účinná než u pacientů s monoinfekcí HCV. Cílem předkládané práce bylo srovnat míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u těchto dvou populací.

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Autoři retrospektivně analyzovali data týkající se klinické, biochemické a virologické odpovědi na léčbu u skupiny pacientů s HCV genotypu 2 a 3 a pacientů s HCV genotypu 2 a 3 v kombinaci s infekcí HIV, kteří se začali léčit v období od března 2004 do listopadu 2012. Analýza byla provedena podle protokolu intention-to-treat. Ke zjištění prediktorů dosažení SVR byla použita univariantní a multivariantní logistická regrese.

Do studie bylo zahrnuto 461 pacientů, z nich 307 (66,6 %) byli muži a 76 (16,5 %) pacientů bylo koinfikovaných HIV. Mezi skupinou pacientů s HCV monoinfekcí a HCV/HIV koinfekcí byla řada rozdílů. Mezi pacienty s HCV monoinfekcí byla vyšší prevalence genotypu 2 oproti skupině s HCV/HIV (53 % vs. 5,3 %), vyšší počáteční virová nálož HCV (50 % vs. 35 %), kratší průměrné trvání léčby (19 vs. 41 týdnů) a nižší prevalence cirhózy (6 % vs. 31,6 %). Celkově bylo SVR dosaženo u 353 (76,6 %) pacientů. Mezi jednotlivými skupinami nebyl v dosažení SVR zaznamenán signifikantní rozdíl – 78,2 % (n = 301/385) ve skupině s HCV vs. 68,4 % (n = 52/76) ve skupině HCV/HIV (p = 0,066).

Vyšší počáteční virová nálož a přerušení léčby PEG-interferonem a/nebo ribavirinem v průběhu léčby byly asociovány s horšími výsledky, zatímco HIV koinfekce neměla na dosažení SVR žádný vliv.

(epa)

Zdroj: Odolini S., Amadasi S., Cerini C., et al. Sustained virological response to peginterferon therapy in patients infected with HCV (genotypes 2 and 3), with or without HIV. BMC Infect Dis. 2014; 14 Suppl 5: S4; doi: 10.1186/1471-2334-14-S5-S4. Epub 2014 Sep 5.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Příznivý vliv léčby peginterferonem α-2b a ribavirinem na osteosklerózu související s hepatitidou C

Příznivý vliv léčby peginterferonem α-2b a ribavirinem na osteosklerózu související s hepatitidou C

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Vliv polymorfizmů genu pro interleukin 28B na účinnost léčby interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 3

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Interferon a léčba hepatitidy C u hemodialyzovaných

Účinek alpha2b-pegylovaného interferonu na symptomy posttraumatické stresové poruchy

Účinek alpha2b-pegylovaného interferonu na symptomy posttraumatické stresové poruchy

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce