Přeskočit navigaci

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Maravirok (MVC) je selektivní antagonista chemokinového koreceptoru typu 5 (CCR5), který je indikován k léčbě CCR5 – tropické (R5) HIV1 infekce u dosud neléčených i léčených pacientů ve Spojených státech a u léčených pacientů v rámci Evropské unie. Primárně je metabolizován jaterním cytochromem P450 (CYP) 3A a je také substrátem pro transportní P-glykoprotein (P-GP). Hladina MVC se výrazně zvyšuje při současném podávání se silnými CYP3A/P-GP inhibitory.

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Maravirok (MVC) je selektivní antagonista chemokinového koreceptoru typu 5 (CCR5), který je indikován k léčbě CCR5 – tropické (R5) HIV1 infekce u dosud neléčených i léčených pacientů ve Spojených státech a u léčených pacientů v rámci Evropské unie. Primárně je metabolizován jaterním cytochromem P450 (CYP) 3A a je také substrátem pro transportní P-glykoprotein (P-GP). Hladina MVC se výrazně zvyšuje při současném podávání se silnými CYP3A/P-GP inhibitory.
Pacienti s HIV1 infekcí jsou častěji postiženi virovou hepatitidou, konkrétně hepatitidou C (HCV). Boceprevir (BOC) a telaprevir (TVR) jsou inhibitory proteáz indikované v kombinaci s  pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem v léčbě chronické infekce HCV genotypu 1 u dospělých pacientů s kompenzovaným jaterním onemocněním. BOC je silný inhibitor CYP3A a TVR je navíc také inhibitorem P-GP.  Některé neočekávané lékové interakce s inhibitory proteáz používanými u HIV infekce vedly k doporučení proti současnému podávání s BOC nebo TVR. Vzhledem k omezeným možnostem léčby u HIV1 a HCV koinfikovaných pacientů bylo proto důležité prošetřit případné lékové interakce BOC či TVR s MVC.

Předkládaná studie hodnotila účinnost, bezpečnost a snášenlivost MVC v kombinaci s BOC či TVR. Studie se zúčastnilo 14 dobrovolníků, kteří po dobu 5 dnů dostávali samostatně MVC v dávce 150 mg dvakrát denně (v periodě 1). Dále následovalo podávání MVC + BOC 800 mg 3krát denně a MVC + TVR 750 mg 3krát denně, každé po dobu deseti dnů (v periodě 2 a 3). Mezi periodou 2 a 3 bylo období bez medikace trvající výše 10 dnů. Farmakokinetika byla analyzována pátý den v periodě 1 a desátý den v periodě 2 a 3.

Výsledky:

Podle výsledků studie byly poměry přepočítaných geometrických průměrů (s 90% intervalem spolehlivosti CI) pro MVC + BOC (oproti samotnému MVC) před podáním dávky do 12 hodin 3,02 (2,53–3,59), maximální koncentrace v plazmě byla 3,33 (2,54–4,36) a koncentrace v plazmě za 12 hodin byla 2,78 (2,40–3,23). Pro MVC + TVR (oproti samotnému MVC) byly dané hodnoty 9,49 (7,94–11,34), 7,81 (5,92–10,32) a 10,17 (8,73–11,85). Farmakokinetické profily pro MVC + BOC nebo MVC + TVR byly v souladu s historickými hodnotami pro monoterapii BOC a TVR. Incidence nežádoucích účinků byla vyšší u MVC + BOC a MVC + TVR oproti samotnému podání MVC. U MVC + BOC došlo nejčastěji k dysgeuzii (50 %) a pruritu (29 %), u MVC + TVR k únavě (46 %) a bolestem hlavy (31 %). Nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky.

Závěr:

Hladina MVC se při podávání s BOC nebo TVR významně zvýšila, a proto by měl být podáván v dávce 150 mg dvakrát denně v případě, že je podáván současně s těmito nově schválenými inhibitory proteáz, užívanými u hepatitidy C. Není potřebné upravovat dávku BOC nebo TVR. Léčebné kombinace MVC + BOC nebo MVC + TVR byly obecně dobře snášené a bezpečné.

(alx)

Zdroj: Vourvahis M. et al. The Effects of Boceprevir and Telaprevir on the Pharmacokinetics of Maraviroc: An Open-Label, Fixed-Sequence Study in Healthy Volunteers. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Apr 15, 2014; 65 (5): 564–570

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Genotypy viru hepatitidy C

Genotypy viru hepatitidy C

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci