Přeskočit navigaci

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Analýza bezpečnosti přidání bocepreviru k peginterferonu a ribavirinu v léčbě hepatitidy C genotypu 1 ve třech studiích ukázala pouze zvýšenou incidenci anémie a dysgeuzie, tedy poruchy chuti. Výskyt závažných nežádoucích příhod ani vysazení léčby z důvodu nežádoucích příhod se nezvýšily. Bezpečnost léčby může příznivě ovlivnit tzv. terapie řízená odpovědí na léčbu.

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Trojkombinace pegylovaný interferon + ribavirin + boceprevir se stala standardem léčby pacientů s hepatitidou C genotypu 1. Němečtí autoři publikovali hromadnou analýzu bezpečnosti, která porovnává tuto trojkombinaci s dvojkombinací peginterferon + ribavirin v několika studiích.

Do analýzy bylo zahrnuto 595 dosud neléčených pacientů z otevřené studie II. fáze SPRINT-1, 1 097 dosud neléčených pacientů ze studie III. fáze SPRINT-2 a 403 pacientů se selháním předchozí léčby ze studie III. fáze RESPOND-2. Pacienti byli po 4 týdnech léčby dvojkombinací randomizováni buď k přidání bocepreviru, nebo k pokračujícímu podávání dvojkombinace.

Bezpečnost léčby v obou ramenech odpovídala známému profilu při podávání peginterferonu a ribavirinu. V rameni s boceprevirem se s frekvencí o 20 % vyšší objevily pouze anémie a dysgeuzie a frekvencí o ≥ 5 % vyšší nauzea, průjem a neutropenie. Podíl pacientů se závažnými nebo život ohrožujícími nežádoucími příhodami a s přerušením léčby z důvodu nežádoucích příhod byl v obou terapeutických ramenech srovnatelný. Terapie řízená odpovědí na léčbu nevedla sice u dosud neléčených pacientů k nižší frekvenci nežádoucích příhod, ale snížila délku trvání klinicky relevantních nežádoucích příhod, jako jsou anémie, neutropenie, únava a deprese.

Bezpečnostní profil trojkombinace peginterferon + ribavirin + boceprevir se od známého profilu při dvojkombinaci peginterferon + ribavirin liší pouze vyšší incidencí anémie a dysgeuzie. Přínosem z hlediska bezpečnosti může být terapie řízená odpovědí na léčbu.

(zza)

Zdroj: Manns M. P., McCone J. Jr, Davis M. N., et al. Overall safety profile of boceprevir plus peginterferon alfa-2b and ribavirin in patients with chronic hepatitis C genotype 1: a combined analysis of 3 phase 2/3 clinical trials. 2014 May; 34 (5): 707–19; doi: 10.1111/liv.12300

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

Infekce virem hepatitidy C po transplantaci ledvin

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Hodnocení jaterní fibrózy pomocí endoskopické ultrasonografie

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Subklinická deprese a mírný kognitivní deficit jako prediktory rozvoje deprese indukované interferonem-α u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Sérová hladina ALT u pacientů s chronickou hepatitidou C

Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

Eliminace viru hepatitidy C snižuje incidenci maligního lymfomu

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Ribavirin s interferonem beta chrání před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie