Přeskočit navigaci

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Analýza bezpečnosti přidání bocepreviru k peginterferonu a ribavirinu v léčbě hepatitidy C genotypu 1 ve třech studiích ukázala pouze zvýšenou incidenci anémie a dysgeuzie, tedy poruchy chuti. Výskyt závažných nežádoucích příhod ani vysazení léčby z důvodu nežádoucích příhod se nezvýšily. Bezpečnost léčby může příznivě ovlivnit tzv. terapie řízená odpovědí na léčbu.

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Trojkombinace pegylovaný interferon + ribavirin + boceprevir se stala standardem léčby pacientů s hepatitidou C genotypu 1. Němečtí autoři publikovali hromadnou analýzu bezpečnosti, která porovnává tuto trojkombinaci s dvojkombinací peginterferon + ribavirin v několika studiích.

Do analýzy bylo zahrnuto 595 dosud neléčených pacientů z otevřené studie II. fáze SPRINT-1, 1 097 dosud neléčených pacientů ze studie III. fáze SPRINT-2 a 403 pacientů se selháním předchozí léčby ze studie III. fáze RESPOND-2. Pacienti byli po 4 týdnech léčby dvojkombinací randomizováni buď k přidání bocepreviru, nebo k pokračujícímu podávání dvojkombinace.

Bezpečnost léčby v obou ramenech odpovídala známému profilu při podávání peginterferonu a ribavirinu. V rameni s boceprevirem se s frekvencí o 20 % vyšší objevily pouze anémie a dysgeuzie a frekvencí o ≥ 5 % vyšší nauzea, průjem a neutropenie. Podíl pacientů se závažnými nebo život ohrožujícími nežádoucími příhodami a s přerušením léčby z důvodu nežádoucích příhod byl v obou terapeutických ramenech srovnatelný. Terapie řízená odpovědí na léčbu nevedla sice u dosud neléčených pacientů k nižší frekvenci nežádoucích příhod, ale snížila délku trvání klinicky relevantních nežádoucích příhod, jako jsou anémie, neutropenie, únava a deprese.

Bezpečnostní profil trojkombinace peginterferon + ribavirin + boceprevir se od známého profilu při dvojkombinaci peginterferon + ribavirin liší pouze vyšší incidencí anémie a dysgeuzie. Přínosem z hlediska bezpečnosti může být terapie řízená odpovědí na léčbu.

(zza)

Zdroj: Manns M. P., McCone J. Jr, Davis M. N., et al. Overall safety profile of boceprevir plus peginterferon alfa-2b and ribavirin in patients with chronic hepatitis C genotype 1: a combined analysis of 3 phase 2/3 clinical trials. 2014 May; 34 (5): 707–19; doi: 10.1111/liv.12300

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Genetické vlohy ovlivňující riziko rozvoje deprese po léčbě interferonem alfa

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Incidence progrese jaterního onemocnění u pacientů s kompenzovanou histologicky pokročilou chronickou hepatitidou C

Incidence progrese jaterního onemocnění u pacientů s kompenzovanou histologicky pokročilou chronickou hepatitidou C

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Koinfekce HCV a HIV je terapeutický oříšek vyžadující spolupráci hepatologa

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Dosažení setrvalé virologické odpovědi při léčbě interferonem / pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 5

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Výchozí hodnota MELD skóre v souvislosti s dekompenzací jaterní cirhózy během terapie HCV

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta