Přeskočit navigaci

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Cílem předkládané studie bylo porovnat účinnost a bezpečnost triple terapie s boceprevirem u menopauzálních žen s chronickou hepatitidou C (HCV) genotypu 1, které již v minulosti po léčbě opakovaně relabovaly či na léčbu odpovídaly jen částečně nebo vůbec.

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Cílem předkládané studie bylo porovnat účinnost a bezpečnost triple terapie s boceprevirem u menopauzálních žen s chronickou hepatitidou C (HCV) genotypu 1, které již v minulosti po léčbě opakovaně relabovaly či na léčbu odpovídaly jen částečně nebo vůbec.

Jednalo se o nezaslepenou studii, které se účastnilo 56 menopauzálních žen s HCV genotypu 1 a předchozím selháním léčby PEG-interferonem α-2b a ribavirinem (PEG-IFN α-2b/RBV) – 7 % z nich na léčbu vůbec neodpovědělo, 41 % odpovědělo nedostatečně a 52 % po léčbě zrelabovalo. Studie byla zahájena čtyřtýdenní úvodní léčbou PEG-IFN α-2b/RBV následovanou 32týdenní léčbou PEG-IFN α-2b/RBV v kombinaci s boceprevirem. Pokud měly pacientky detekovatelnou hladinu HCV-RNA v týdnu 8, pak po triple terapii následovalo dalších 12 týdnů PEG-IFN α-2b/RBV. U pacientek s anamnézou nulové odpovědi na léčbu trvala triple terapie 44 týdnů.

Primárním cílem bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), tedy nedetekovatelné hladiny HCV RNA 24 týdnů po ukončení léčby, u alespoň 20 % účastnic. Sekundárním cílem pak bylo zhodnocení procenta pacientek, které dosáhly SVR a měly zároveň negativní HCV RNA v týdnu 4 (RVR), týdnu 8 (RVR BOC), týdnu 12 (EVR) nebo na konci léčby (ETR). K objasnění vztahu mezi SVR a dalšími klinickými a biochemickými charakteristikami bylo užito logistické regrese.

Po úvodní fázi dosáhly RVR jen dvě pacientky. Po léčbě boceprevirem byla HCV RNA nedetekovatelná u 32/56 pacientek (57,1 %) v týdnu 8 a u 41/56 pacientek (73,2 %) v týdnu 12. Z první skupiny 53,8 % žen dosáhlo SVR, ve druhé skupině to bylo 52,0 %. Celkem SVR dosáhlo 25/56 pacientek (44,6 %) – 55 % pacientek, které dříve relabovaly, a 41 % pacientek, které dříve na léčbu neodpověděly (p = 0,250). Ze zkoumaných možných prediktorů dosažení SVR byla se SVR spojena pouze předchozí odpověď na antivirovou terapii (OR = 2,662, 95% CI 0,957–6,881, p = 0,043). Dosažení RVR BOC bylo rovněž spojeno s dosažením SVR (7,347, 95% CI 2,156–25,035, p = 0,001). Terapii přerušilo během studie šest pacientek, z vedlejších účinků byla pozorována hlavně anémie a neutropenie.

Léčba boceprevirem vedla k vysoké míře dosažení SVR bez ohledu na předchozí léčbu, RVR nebo vstupní stadium jaterního onemocnění. Nezávislým prediktorem SVR bylo jen dosažení RVR BOC.

(epa)

Zdroj: Bernabucci V., Ciancio A., Petta S., et al. Boceprevir is highly effective in treatment-experienced hepatitis C virus-positive genotype-1 menopausal women. World J Gastroenterol. 2014 Nov 28; 20 (44): 16726–33. doi: 10.3748/wjg.v20.i44.16726.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Prospektivní hodnocení progrese jaterní fibrózy pomocí jaterní biopsie

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Míra zánětlivého postižení jater v předvídání odpovědi na léčbu interferonem alfa a ribavirinem u chronické hepatitidy C

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Ribavirin a peginterferon jako prevence recidiv hepatocelulárního karcinomu u chronické hepatitidy C

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba