Přeskočit navigaci

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Boceprevir, nový účinný lék v terapii chronické hepatitidy C, zlepšuje vyhlídky pacientů s těžko léčitelným HCV genotypem 1. Použití bocepreviru v klinické praxi se opírá o slibné výsledky dvou významných studií, a to studie SPRINT-2 a studie RESPOND 2.

Výsledky studie SPRINT-2 a RESPOND 2

Studie SPRINT-2

Do studie SPRINT-2 bylo zahrnuto celkem 1 097 dosud neléčených pacientů s HCV, genotypem 1. Léčebný protokol sestával ze 4týdenní úvodní léčby PegIntronem (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV) a následné terapie trojkombinací boceprevir, PEG-IFN a RBV. Doba trvání terapie a pokračování v léčbě se odvíjelo od odpovědi na medikaci. Dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), tj. negativní HCV RNA po 24 týdnech od podání poslední dávky medikace, se u jednotlivých ramen lišilo.

  • Pokud byla virová nálož negativní v 8. až 24. týdnu, bylo pokračováno v léčbě trojkombinací celkem po dobu 28 týdnů, přičemž SVR bylo dosaženo v 63 %.
  • Pokud byla HCV RNA pozitivní v 8. týdnu, ale nedetekovatelná ve 24. týdnu, byla terapie boceprevirem ukončena v 28. týdnu a v terapii PEG-IFN/RBV bylo pokračováno po dobu 48 týdnů. SVR tak bylo dosaženo v 66 %.
  • Kontrolní skupina byla léčena standardní kombinací PEG-IFN/RBV po dobu 48 týdnů a SVR dosáhlo celkem 38 %.

Této studie se účastnilo také 159 Afroameričanů (15 % pacientů). Míra dosažení SVR v této skupině se také lišila dle výše uvedených léčebných ramen, byla však nižší, a to konkrétně 42, 53 a 23 %.

Studie RESPOND 2

Studie RESPOND 2 se účastnilo celkem 403 pacientů s HCV genotypem, u kterých došlo k selhání standardní terapie. Léčebný protokol opět sestával ze 4týdenní úvodní terapie PEG-IFN/RBV a následné trojkombinace boceprevir, PEG-IFN a RBV. Trvání terapie bylo opět závislé na druhu léčebné odpovědi.

  • Pokud byla HCV RNA negativní v 8. a 12. týdnu, byla celková doba léčby 36 týdnů a SVR bylo dosaženo v 59 %.
  • Pokud byla HCV RNA pozitivní v 8. týdnu, ale nedetekovatelná ve 12. týdnu, byla terapie boceprevirem ukončena v 36. týdnu a v terapii PEG-IFN/RBV bylo pokračováno do 48. týdne, SVR tak dosáhlo 66 % pacientů.
  • Kontrolní skupina byla léčena standardní kombinací PEG-IFN/RBV po dobu 48 týdnů, přičemž SVR dosáhlo 21 %.

V případě, že byla u pacienta pozitivní HCV RNA ve 12. týdnu, byla ukončena veškerá léčba.

Nežádoucí účinky v obou studiích byly podobné ve všech léčebných ramenech s výjimkou anémie, která byla významnější v ramenech s boceprevirem. Ukončení terapie z důvodu nežádoucích účinků bylo podobné u všech léčebných ramen, včetně těch s boceprevirem. Použití erytropoetinu bylo povoleno, což by pak vysvětlovalo nízké procento ukončení terapie z důvodu anémie.

(mik)

Zdroj: Franciscus A. Drugs in Development: Boceprevir (Victrelis™). HCSP, VERSION 1.2, March 2011. Dostupné na www.hbvadvocate.org

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Rozvoj a progrese gastropatie při portální hypertenzi u pacientů s chronickou hepatitidou C

Rozvoj a progrese gastropatie při portální hypertenzi u pacientů s chronickou hepatitidou C

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Přetrvávající infekce a vysoká virová nálož u virové hepatitidy B a C zvyšuje riziko hepatocelulárního karcinomu

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2b v porovnání s pegylovaným interferonem alfa-2a spolu s ribavirinem v léčbě pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2b v porovnání s pegylovaným interferonem alfa-2a spolu s ribavirinem v léčbě pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Exprese miRNA po léčbě pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Exprese miRNA po léčbě pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty