Přeskočit navigaci

Epidemiologie HCV genotypu 6

Genotyp 6 viru hepatitidy C (HCV) je častý u pacientů z jihovýchodní Asie a okolních regionů, kde je prevalence HCV rovněž vysoká.

Epidemiologie HCV genotypu 6

Genotyp 6 viru hepatitidy C (HCV) je častý u pacientů z jihovýchodní Asie a okolních regionů, kde je prevalence HCV rovněž vysoká. HCV genotyp 6 má ve srovnání s více známým genotypem 1 velkou genetickou rozmanitost a také odlišně odpovídá na antivirovou terapii. Cílem následující práce bylo poskytnout systematický přehled současné literatury zabývající se epidemiologií, klasifikací a léčbou HCV genotypu 6.

Autoři vyhledávali v databázi PubMed výrazy "Hepatitida C" a "genotyp 6", přičemž tak nalezli celkem 47 prací, z nichž bylo 33 relevantních a splňovalo podmínky pro zařazení do tohoto přehledového článku. Další publikované texty byly nalezeny pomocí referencí uvedených v těchto 33 základních článcích.

Odhaduje se, že prevalence HCV genotypu 6 dosahuje v některých oblastech jihovýchodní Asie až 50 %, a to zejména u nitrožilních uživatelů drog a pacientů s thalassaemia major. I když předchozí testy mohly chybně diagnostikovat HCV genotyp 6 jako genotyp 1, novější testy již mohou přesněji a spolehlivěji určit HCV genotyp. Pacienti infikovaní HCV genotypem 6 reagují ve srovnání s těmi, kteří mají HCV genotyp 1, lépe na terapii interferonem (lze očekávat vyšší procento setrvalé virologické odpovědi), ačkoli vstupní klinické charakteristiky pacientů a vedlejší účinky jsou podobné u HCV genotypu 6 i ostatních HCV genotypů. Současně se zdá, že setrvalá virologická odpověď u pacientů s HCV genotypem 6 léčených 24 týdnů interferonem a ribavirinem je podobná jako u pacientů léčených 48 týdnů.

Budoucí studie by proto měly usilovat o upřesnění otázek týkajících se časných prediktorů odpovědi na antivirovou léčbu u pacientů s HCV genotypem 6. Stejně tak by měly vyjasnit vliv etnických a genotypových faktorů na léčebnou odpověď u těchto pacientů a stanovit optimální délku léčby.

(mik)

Zdroj: Chao DT, Abe K, Nguyen MH. Systematic review: epidemiology of hepatitis C genotype 6 and its management. Alimentary Pharmacology & Therapeutics 2011;34:286–296. Doi: 10.1111/j.1365-2036.2011.04714.x

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

Predikce neodpovídavosti na terapii peginterferonem s ribavirinem

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Léčba peginterferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV – výsledky studie OPERA

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Arabské trhy aneb Skrytá rizika číhající na turisty