Přeskočit navigaci

Pegintron

Peginterferon alfa-2b je jedním z hlavních léků v léčbě hepatitidy C. Od doby, kdy nahradil léčbu klasickým interferonem, je zlatým standardem pro léčbu všech genotypů HCV.

Pegintron

Peginterferon alfa-2b (pegintron) se skládá z interferonu alfa-2b kovalentně vázaného k polyetylenglykolu (PEG). Biologická aktivita peginterferonu alfa-2b je určena jeho interferonovou polovinou, která ovlivňuje přirozenou i získanou imunitní odpověď na virus hepatitidy C (HCV). Váže se na hepatocyty a spouští celou kaskádu biochemických procesů, které vrcholí expresí genů s celým spektrem antivirových účinků, jako je zablokování virové proteosyntézy a navození virové mutageneze. Ve srovnání s nativním interferonem alfa-2b má lepší absorpci, pomalejší vylučování a delší poločas.

Pegintron se používá v kombinaci s ribavirinem, případně i s přímo účinkujícími antivirotiky k léčbě hepatitidy typu C. Účinkuje proti všem genotypům HCV. Je určen hepatálně kompenzovaným pacientům.

Je indikován:

  • v kombinaci s inhibitorem proteázy HCV NS3/4A u dospělých pacientů s infekcí genotypem 1,
  • v kombinaci s ribavirinem u infekce genotypem jiným než 1,
  • v kombinaci s ribavirinem pro léčbu infekce genotypem 1, kde je použití inhibitoru proteázy HCV NS3/4A nemožné vzhledem ke kontraindikacím, intoleranci nebo jiným klinickým faktorům.

Jeho hlavními nežádoucími účinky jsou leukopenie, trombocytopenie, renální insuficience a deprese.

Doporučuje se věnovat zvláštní pozornost léčbě pacientů, kteří užívají léky, jež jsou metabolizovány cytochromem CYP2C8/9 (např. warfarin a fenytoin) nebo cytochromem CYP2D6 (např. flekainid, dextrometorfan). Současné podávání metadonu může vést ke zvýšeným hladinám této drogy v plazmě a pacienti mohou mít příznaky většího narkotického účinku.

Neexistují žádné zprávy o rezistenci k léčbě pegintronem. Genetické varianty viru s variabilní odpovědí na léčbu nebyly identifikovány. Nebyla také pozorována zkřížená rezistence s ribavirinem nebo s přímo účinkujícími antivirotiky.

Jeho výhodou oproti přímo účinkujícím antivirotikům je nižší cena při velmi dobrém účinku a ve většině světa bude mít ještě po velmi dlouhou dobu nezastupitelnou úlohu.

(pez)

Zdroj:
dostupné z webu Hepatitis C online; www.hepatitisc.uw

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Přenos hepatitidy typu C

Přenos hepatitidy typu C

Srovnání účinnosti kombinované terapie peginterferonem s ribavirinem u pacientů s koagulační poruchou a bez ní

Srovnání účinnosti kombinované terapie peginterferonem s ribavirinem u pacientů s koagulační poruchou a bez ní

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Vliv léčby virové hepatitidy C na rozvoj hepatocelulárního karcinomu

Vliv léčby virové hepatitidy C na rozvoj hepatocelulárního karcinomu

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Úspěšná terapie chronické hepatitidy C pegylovaným interferonem v kombinaci s ribavirinem u pacientů na substituční terapii metadonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci