Přeskočit navigaci

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Cílem prezentované studie italských autorů bylo posoudit jak kumulativní incidenci a predikující faktory spojené s rozvojem jícnových varixů, tak i vliv antivirové terapie a hepatocelulárního karcinomu (HCC) na jejich výskyt.

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem brání vzniku jícnových varixů u pacientů s HCV cirhózou

Do studie bylo průběžně zařazeno 218 pacientů s kompenzovanou cirhózou na podkladě HCV bez přítomnosti jícnových varixů. Pacienti byli do studie zařazeni mezi roky 1989 až 1992. Při jejich sledování přibližně po dobu 11 let (medián 11,4 roku) bylo antivirovou terapií interferonem léčeno celkem 149 pacientů. Ultrazvukové vyšetření bylo prováděno v intervalu 6 měsíců, horní endoskopie pak v intervalu 3 let.

Výsledky

 • SVR dosáhlo 34 léčených pacientů (23 %); u žádného z nich nedošlo s rozvoji jícnových varixů.
 • Naopak k rozvoji jícnových varixů došlo u 67 ze 184 pacientů, kteří buď nebyli léčeni, nebo nedosáhli SVR.
 • V multivariační analýze byl rozvoj jícnových varixů významně spojen s:
  • HCV genotypem 1b: poměr rizika (HR) OR 2,40;
  • zvýšeným výchozím MELD skóre: HR 1,20 při zvýšení o 1 bod.
 • K rozvoji HCC došlo u 51 pacientů neléčených nebo neodpovídajících na léčbu, u kterých nebyly při poslední endoskopii prokázány jícnové varixy.
 • Souhrnná incidence jícnových varixů po dobu 10 let byla následující:
  • 17 % z pacientů bez HCC;
  • 7 % ze všech pacientů, u kterých došlo k rozvoji HCC;
  • % z pacientů, u kterých došlo k rozvoji HCC bez předchozí nebo současné dekompenzace.
 • Po úpravě jiných chybných predikujících faktorů byl výskyt HCC spojen s přibližně trojnásobným zvýšením rizika vzniku jícnových varixů (HR 2,87).

Závěrem autoři shrnují, že dosažení SVR brání v dlouhodobém horizontu rozvoji jícnových varixů. Kromě genotypu 1b a MELD skóre v začátku studie je výskyt HCC hlavním faktorem spojeným s rozvojem jícnových varixů. V důsledku toho by měla být současná doporučení týkající se péče o pacienty s jícnovými varixy revidována.

(mik)

Zdroj: S. Bruno, A. Crosignani, C. Facciotto, and others: The impact of sustained virologic response and hepatocellular carcinoma occurrence on the de-novo development of esophageal varices in compensated, HCV-induced cirrhosis. A long term prospective study. 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2009). Boston. October 30–November 1, 2009. Abstract 281.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Diabetes mellitus je spojen se zhoršenou odpovědí na antivirovou terapii u infekce chronickou hepatitidou C

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Vliv ribavirinu v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa2b na léčbu chronické hepatitidy C u starších pacientů

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Terapie chronické hepatitidy C a myelodysplastického syndromu kombinací peginterferonu s ribavirinem

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba