Přeskočit navigaci

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Přestože jsou pacienti s chronickou hepatitidou C již standardně léčeni kombinací interferonu s ribavirinem, jen u části pacientů tato terapie zabere.

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Pacienti neodpovídající na standardní kombinovanou léčbu (tzv. nonrespondeři) mají v játrech již před jejím zahájením vyjádřenou zvýšenou aktivitu skupiny genů stimulovaných interferonem (ISGs), a to včetně genu ISG15. Nedávno publikovaná studie kanadských autorů se zabývala vlivy klinických faktorů na genovou expresi nonresponderů a zároveň se snažila odhalit buněčný základ fenotypu sledováním exprese ISG15 genu.

Metodika studie

Celkem 78 pacientů léčených pro chronickou hepatitidu C bylo rozděleno dle klinických (pohlaví, genotyp viru, virová nálož, odpověď na léčbu) a histologických kritérií (zánětlivé či fibrotické změny) a následně podrobeno vyšetření genového expresního profilu v bioptických vzorcích jater před zahájením léčby. Ke zhodnocení vlivu individuálních faktorů na genovou expresi byl použit model ANOVA. Detekce genu ISG15 byla provedena za pomoci imunohistochemických metod v podskupině 31 jaterních bioptických vzorků.

Výsledky studie

Přesně 123 genů bylo různě vyjádřeno v 78 vzorcích jater pacientů s chronickou hepatitidou C ve srovnání s 20 zdravými pacienty. Genotyp (1 vs. 2/3) měl na více genů (ovlivňovaných pouze jediným faktorem) mnohem větší vliv než jakákoliv jiná proměnná. Když byl však při analýze zohledněn také faktor odpovědi na terapii, ukázalo se, že právě odpověď na terapii má největší souvislost se skupinou 24 genů, přičemž efekt genotypu byl v tomto případě zanedbatelný.

Odpověď na léčbu byla spojena s buněčně specifickými vzory aktivace: regulace proteinu ISG15 byla více vyjádřena v hepatocytech v případě léčby nonresponderů, u pacientů odpovídajících na léčbu byla regulace patrnější v Kuppferových buňkách.

Závěr

Genotyp můžeme považovat za náhradní klinický ukazatel fenotypu pacientů neodpovídajících na léčbu. Tento fenotyp se pak manifestuje odlišnou genovou expresí a je řízen aktivací různých typů buněk: hepatocytů v případě terapie nonresponderů a makrofágů u tzv. responderů.

(mik)

Zdroj: Limin Chen, Ivan Borozan, Jing Sun, Maha Guindi, Sandra Fischer, Jordan Feld, Nitasha Anand, Jenny Heathcote, Aled M. Edwards and Ian D. McGilvray: Cell-type specific gene expression signature in liver underlies response to interferon therapy in chronic hepatitis C infection. Gastroenterology (2009). Publikováno online před tiskem dne 6. 11. 2009. DOI: 10.1053/j.gastro.2009.10.046.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Délka trvání setrvalé virologické odpovědi u dětských pacientů s chronickou hepatitidou C léčených interferonem alfa-2b s ribavirinem

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Pegylovaný interferon alfa v léčbě pacientů koinfikovaných hepatitidou B a C – pilotní studie zaměřená na komplikovanou skupinu pacientů

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

Vliv terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem na kardiovaskulární riziko u pacientů s hepatitidou C

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!