Přeskočit navigaci

Triple terapie v léčbě chronické hepatitidy C u ruských pacientů

Autoři z Moskvy se ve své studii, která byla nedávno publikována ve World Journal of Hepatology, rozhodli zhodnotit použití bocepreviru v kombinaci s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) u ruských pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV).

Triple terapie v léčbě chronické hepatitidy C u ruských pacientů

Do dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie zahrnuli pacienty dříve neléčené i ty, kteří již léčbu PEG-IFN/RBV v minulosti neúspěšně absolvovali. Všichni pacienti měli chronickou infekci HCV genotypu 1. První 4 týdny studie dostávali pacienti pouze kombinaci PEG-IFN/RBV, pacienti v kontrolní skupině v této léčbě pokračovali i po dobu dalších 44 týdnů. Pacienti dříve neléčení, kteří byli randomizováni k užívání bocepreviru, užívali boceprevir v dávce 800 mg třikrát denně a PEG-IFN/RBV po dobu dalších 24 týdnů. Další léčba byla určena na základě hladiny HCV RNA v týdnu 8. Ostatní pacienti randomizovaní k užívání bocepreviru (tedy pacienti již dříve léčení PEG-IFN/RBV) užívali kombinaci bocepreviru s PEG-IFN/RBV po dobu 32 týdnů a dále dle hladiny HCV RNA v týdnu 8. Léčba byla ukončena u pacientů bez předchozí léčby, pokud byla detekovatelná hladina HCV RNA v týdnu 24, a u pacientů po předchozí neúspěšné léčbě při detekovatelné hladině HCV RNA ve 12. týdnu léčby. Primárním cílem bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), tedy nedetekovatelné hladiny HCV RNA 24 týdnů po ukončení léčby.

SVR bylo dosaženo v 74,8 % ve skupině s boceprevirem oproti 46,2 % v kontrolní skupině, míra dosažení SVR byla vyšší ve skupině s boceprevirem u dříve neléčených (78,4 % oproti 56,3 %) i léčených pacientů (69,4 % oproti 30,0 %). U pacientů dříve léčených byla míra dosažení SVR vyšší ve skupině užívající boceprevir bez ohledu na důvod selhání předchozí léčby. U většiny pacientů užívajících boceprevir a PEG-IFN/RBV bylo možné léčbu zkrátit (u dříve neléčených v 86 %, u dříve léčených v 71 %). Ve skupině léčené triple terapií byl vyšší výskyt anémie (47,2 % oproti 24,4 %), což korespondovalo s častějším snížením dávky RBV a podáním erytropoetinu. Na dosažení SVR neměla anémie vliv.

Výsledky této studie potvrzují, že triple terapie je u HCV genotypu 1 účinná i v ruském prostředí.

Zdroj: Isakov V., Nikitin I., Chulanov V., et al. Boceprevir plus peginterferon/ribavirin for treatment of chronic hepatitis C in Russia. World J Hepatol. 2016 Feb 28; 8 (6): 331–9; doi: 10.4254/wjh.v8.i6.331.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Standardní léčba chronické infekce virem hepatitidy C

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Klinické charakteristiky pacientů s chronickou hepatitidou C, u kterých při léčbě pegylovaným interferonem s ribavirinem došlo k minimálnímu poklesu virové nálože

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

Antivirová terapie pegylovaným interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C po transplantaci jater

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

HCV pozitivita jako rizikový faktor adenokarcinomu ledvin

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR