Přeskočit navigaci

Triple terapie v léčbě chronické hepatitidy C u ruských pacientů

Autoři z Moskvy se ve své studii, která byla nedávno publikována ve World Journal of Hepatology, rozhodli zhodnotit použití bocepreviru v kombinaci s pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem (RBV) u ruských pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV).

Triple terapie v léčbě chronické hepatitidy C u ruských pacientů

Do dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie zahrnuli pacienty dříve neléčené i ty, kteří již léčbu PEG-IFN/RBV v minulosti neúspěšně absolvovali. Všichni pacienti měli chronickou infekci HCV genotypu 1. První 4 týdny studie dostávali pacienti pouze kombinaci PEG-IFN/RBV, pacienti v kontrolní skupině v této léčbě pokračovali i po dobu dalších 44 týdnů. Pacienti dříve neléčení, kteří byli randomizováni k užívání bocepreviru, užívali boceprevir v dávce 800 mg třikrát denně a PEG-IFN/RBV po dobu dalších 24 týdnů. Další léčba byla určena na základě hladiny HCV RNA v týdnu 8. Ostatní pacienti randomizovaní k užívání bocepreviru (tedy pacienti již dříve léčení PEG-IFN/RBV) užívali kombinaci bocepreviru s PEG-IFN/RBV po dobu 32 týdnů a dále dle hladiny HCV RNA v týdnu 8. Léčba byla ukončena u pacientů bez předchozí léčby, pokud byla detekovatelná hladina HCV RNA v týdnu 24, a u pacientů po předchozí neúspěšné léčbě při detekovatelné hladině HCV RNA ve 12. týdnu léčby. Primárním cílem bylo dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR), tedy nedetekovatelné hladiny HCV RNA 24 týdnů po ukončení léčby.

SVR bylo dosaženo v 74,8 % ve skupině s boceprevirem oproti 46,2 % v kontrolní skupině, míra dosažení SVR byla vyšší ve skupině s boceprevirem u dříve neléčených (78,4 % oproti 56,3 %) i léčených pacientů (69,4 % oproti 30,0 %). U pacientů dříve léčených byla míra dosažení SVR vyšší ve skupině užívající boceprevir bez ohledu na důvod selhání předchozí léčby. U většiny pacientů užívajících boceprevir a PEG-IFN/RBV bylo možné léčbu zkrátit (u dříve neléčených v 86 %, u dříve léčených v 71 %). Ve skupině léčené triple terapií byl vyšší výskyt anémie (47,2 % oproti 24,4 %), což korespondovalo s častějším snížením dávky RBV a podáním erytropoetinu. Na dosažení SVR neměla anémie vliv.

Výsledky této studie potvrzují, že triple terapie je u HCV genotypu 1 účinná i v ruském prostředí.

Zdroj: Isakov V., Nikitin I., Chulanov V., et al. Boceprevir plus peginterferon/ribavirin for treatment of chronic hepatitis C in Russia. World J Hepatol. 2016 Feb 28; 8 (6): 331–9; doi: 10.4254/wjh.v8.i6.331.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Vliv genového polymorfismu IL-1β na trvalou odpověď u protivirové léčby chronické hepatitidy B u Číňanů

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Léčba anémie u kombinované terapie chronické virové hepatitidy C: snížené dávky ribavirinu vs. erytropoetin

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Hepatitida C a těhotenství: analýza faktorů asociovaných s vertikálním přenosem

Hepatitida C a těhotenství: analýza faktorů asociovaných s vertikálním přenosem

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba