Přeskočit navigaci

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Přidání bocepreviru, k terapii pegylovaným interferonem alfa-2a s ribavirinem u pacientů s virovou hepatitidou C, u kterých předchozí terapie Peg-IFN/RBV selhala, je na rozdíl od opakované terapie samotnou kombinací Peg-IFN/RBV spojeno s výrazně vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi.

Vysoká míra odpovědi na terapii hepatitidy C boceprevirem

Přidání bocepreviru, inhibitoru HCV proteázy, k terapii pegylovaným interferonem alfa-2a s ribavirinem (Peg-IFN/RBV) u pacientů s virovou hepatitidou C (HCV), u kterých předchozí terapie Peg-IFN/RBV selhala, je na rozdíl od opakované terapie samotnou kombinací Peg-IFN/RBV spojeno s výrazně vyšší mírou dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Tato zjištění přinesly konečné výsledky fáze 3 randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studie s boceprevirem, prezentované na 46. výročním zasedání Evropské asociace pro studium jater (EASL). Jeden z autorů studie, profesor Steven Flamm z Chicaga, uvedl, že SVR dosáhlo až 64 % (86 z 134) pacientů léčených boceprevirem ve srovnání s 21 % (14 z 67) pacientů z kontrolní skupiny (P < 0,0001). Míra relapsů ve skupině s boceprevirem činila 12 %, u kontrolní skupiny 33 %.

V rámci této studie bylo náhodně rozděleno 201 dospělých pacientů infikovaných HCV genotypem 1 k terapii boceprevirem v dávce 800 mg 3× denně a současně Peg-IFN/RBV (n = 134) anebo k užívání placeba spolu s Peg-IFN/RBV (n = 67) po dobu 44 týdnů. Každá skupina přitom obdržela iniciální 4týdenní terapii samotnou kombinací Peg-IFN/RBV. Primárním cílem studie pak bylo dosažení SVR po 24 týdnech od ukončení léčby trojkombinací.

Přerušení účasti ve studii z důvodu nežádoucích účinků bylo častější ve skupině s boceprevirem než v kontrolní skupině (17 % vs. 4 %), přičemž výskyt závažných nežádoucích účinků byl podobný u obou skupin (13 % vs. 10 %). Anémie (hodnota hemoglobinu nižší než 100 g/l) se objevila častěji ve skupině s boceprevirem (49 % vs. 27 %), stejně jako závažnější stupeň neutropenie (43 % vs. 21 %). Z důvodu anémie pak byla terapie přerušena pouze u jednoho pacienta (ve skupině s boceprevirem).

Autoři závěrem konstatují, že přidání bocepreviru k peginterferonu alfa-2a s ribavirinem vyústilo v asi trojnásobné zvýšení míry dosažení SVR u pacientů, kteří v minulosti na léčbu neodpověděli nebo u kterých došlo po standardní terapii k relapsu nemoci. Také poznamenali, že tyto výsledky jsou podobné výsledkům 48týdenní studie RESPOND-2, kdy byl boceprevir přidán k terapii peginterferonem alfa-2b/RBV. Zdá se tedy, že boceprevir je stejně účinný u obou typů Peg-INF.

(mik)

Zdroj: Prezentováno na European Association for the Study of the Liver (EASL) 46th Annual Meeting, Berlín, Německo, dne 3. dubna 2011.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Aktivace mikroglie u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR