Přeskočit navigaci

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

Uvádí se, že 30 až 50 % pacientů s cirhózou, u kterých nejsou přítomné klinické známky jaterní encefalopatie (HE), je přítomná tzv. minimální jaterní encefalopatie (MHE) s mírnou kognitivní poruchou.

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

Uvádí se, že 30 až 50 % pacientů s cirhózou, u kterých nejsou přítomné klinické známky jaterní encefalopatie (HE), je přítomná tzv. minimální jaterní encefalopatie (MHE) s mírnou kognitivní poruchou. V případě MHE bývá sice klinický nález v normě, psychometrické či neurofyziologické vyšetření je však abnormální. MHE zhoršuje kvalitu života, zvyšuje riziko nehodovosti, predikuje rozvoj klinicky manifestní HE a je spojená se zkrácením života. Časná detekce MHE by tedy mohla být pro tyto pacienty velice prospěšná.

Zlatým standardem diagnostiky MHE je v současnosti stanovení psychometrického skóre jaterní encefalopatie (PHES). Tato metoda je nicméně časově náročná a vyžaduje přizpůsobení věku a úrovni vzdělání. Bylo by tedy velice užitečné mít k dispozici nějaký krevní biomarker, který by reflektoval přítomnost MHE u pacientů s jaterní cirhózou. Španělští vědci se proto pokusili najít v séru molekuly, které by bylo možné využít jako biomarkery MHE.

Autoři této studie vyšetřili u celkem 63 kontrol, 43 cirhotických pacientů bez MHE a 44 pacientů s MHE sérové hladiny různých aminokyselin, cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP), nitritů i nitrátů a 3-nitrotyrosinu. Pro každý z těchto parametrů pak analyzovali jeho diagnostickou citlivost jako indikátoru MHE a srovnávali ji se skóre PHES (resp. jak ji hodnotí PHES).

Studie prokázala, že 3-nitrotyrosin je dobrým markerem MHE. K potvrzení jeho využití jako biomarkeru MHE autoři analyzovali sérové hladiny 3-nitrotyrosinu, methioninu a citrulinu u další kohorty čítající 44 cirhotických pacientů bez MHE a 18 pacientů s MHE. Hladiny citrulinu (173 ± 17 %), methioninu (173 ± 16 %) a 3-nitrotyrosinu (857 ± 92 %) byly v sérech pacientů s MHE zvýšené ve srovnání s pacienty bez MHE. Při ROC (receiver operating characteristic) analýze byla plocha pod křivkou pro 3-nitrotyrosin jako diagnostický marker MHE v první kohortě pacientů 0,96 (95% CI: 0,93–0,99). Při hodnotě cutoff 14 nM byla specificita tohoto testu 93 %, senzitivita 89 % a pozitivní i negativní prediktivní hodnota 91 %. Pokud byla uplatněna stejná hodnota cutoff ve druhé kohortě, specificita byla 83 % a senzitivita 94 %. Pozitivní prediktivní hodnota pak byla 70 % a negativní 97 %.

Tato pilotní studie, která bude ještě potvrzena na větší kohortě pacientů, ukázala, že snadné a časově nenáročné stanovení 3-nitrotyrosinu v séru je efektivní při identifikaci pacientů s MHE, s dobrou senzitivitou, specificitou i pozitivní a negativní prediktivní hodnotou.

(mik)

Zdroj: Montoliu C. et al. 3-Nitro-Tyrosine as a Peripheral Biomarker of Minimal Hepatic Encephalopathy in Patients With Liver Cirrhosis. Am J Gastroenterol 2011; 106:1629–1637; doi:10.1038/ajg.2011.123

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Setrvalá virologická odpověď snižuje u pacientů s hepatitidou C riziko mortality

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Diabetičtí pacienti reagují hůře na léčbu chronické VHC

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Výsledky léčby HCV genotypu 1 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu u pacientů s nekonzistentním vývojem odpovědi na léčbu mezi týdny 4 a 12

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Role G-CSF v pegintronem indukované neutropenii u pacientů s transplantací jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci