Přeskočit navigaci

Boceprevir a telaprevir v léčbě chronické hepatitidy C

Cílem nepřímé srovnávací metaanalýzy bylo ověření bezpečnosti a účinnosti 2 inhibitorů proteáz, bocepreviru a telapreviru, jsou-li užity v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem.

Boceprevir a telaprevir v léčbě chronické hepatitidy C

Cílem nepřímé srovnávací metaanalýzy bylo ověření bezpečnosti a účinnosti 2 inhibitorů proteáz, bocepreviru a telapreviru, jsou-li užity v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem. Obě účinné látky brání replikaci viru hepatitidy C blokádou aktivity proteázy NS3/4A.

Zhodnocení vycházelo z randomizovaných placebem kontrolovaných studií (fáze II a III). Tři byly zaměřeny na boceprevir a šest na telaprevir. Ve všech se testovala účinnost na dospělých adeptech trpících hepatitidou typu C, genotyp 1. Primární výsledky se zaměřily na trvalou virologickou účinnost, výskyt relapsů a nutnost vysazení účinných látek v porovnání s terapií hepatitidy C bez použití inhibitorů proteáz. Sekundární vyhodnocení zacílilo na výskyt závažných nežádoucích účinků (anémie, neutropenie, rash a pruritus).

Účastníci všech pokusů byli rozděleni do 2 skupin. Jednalo se o "naive" pacienty (zkr. NP – ti, již se s terapií inhibitory proteáz v minulosti nesetkali) a „experienced“ pacienty (zkr. EP – v minulosti již terapii podstoupili).

Co se týče trvalé virologické účinnosti, nebyly mezi skupinou NP (relativní risk [RR] 1,14, 95% interval spolehlivosti [CI] 0,93–1,37, P = 0,20) a EP (RR 0,81, 95% CI 0,52–1,23, P = 0,30) nalezeny významnější rozdíly. Stejně tak nezaznamenali vědci signifikantní diference u výskytu relapsů (NP: RR 0,80, 95% CI 0,18–3,45, P = 0,77; EP: RR 1,71, 95% CI 0,90–3,24, P = 0,10) a nutnosti přerušení terapie (NP: RR 0,80, 95% CI 0,28–2,29, P = 0,72; EP: RR 0,88, 95% CI 0,69–1,12, P = 0,30).

Telaprevir byl častěji spojován se výskytem rashe a pruritu. Naproti tomu terapie boceprevirem přinášela lehce zvýšené riziko výskytu neutropenie.

Závěrem studie je fakt, že telaprevir i boceprevir se jeví jako srovnatelně účinné a bezpečné při terapii chronické hepatitidy C genotypu 1 v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem.

(msd)

Zdroj: Curtis L. Cooper et al. Boceprevir and telaprevir for the treatment of chronic hepatitis C genotype 1 infection: an indirect comparison meta-analysis. Therapeutics and Clinical Risk Managment (10.2147/TCRM.S29830). Publikováno online dne 9. 3. 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Genotypy viru hepatitidy C

Genotypy viru hepatitidy C

Virus hepatitidy C ve spojení s alkoholem mění prezentaci antigenu jaterními buňkami

Virus hepatitidy C ve spojení s alkoholem mění prezentaci antigenu jaterními buňkami

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Pegylovaný interferon s ribavirinem jsou účinné v terapii pacientů s koinfekcí HBV a HCV

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Kožní reakce u pacientů s chronickou hepatitidou C léčených kombinací peg-interferonu a ribavirinu

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Vyšší věk není negativním prediktivním faktorem virologické odpovědi na terapii pegylovaným interferonem

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Využití bocepreviru při potřebě opakované terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci