Přeskočit navigaci

Boceprevir a telaprevir v léčbě chronické hepatitidy C

Cílem nepřímé srovnávací metaanalýzy bylo ověření bezpečnosti a účinnosti 2 inhibitorů proteáz, bocepreviru a telapreviru, jsou-li užity v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem.

Boceprevir a telaprevir v léčbě chronické hepatitidy C

Cílem nepřímé srovnávací metaanalýzy bylo ověření bezpečnosti a účinnosti 2 inhibitorů proteáz, bocepreviru a telapreviru, jsou-li užity v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem. Obě účinné látky brání replikaci viru hepatitidy C blokádou aktivity proteázy NS3/4A.

Zhodnocení vycházelo z randomizovaných placebem kontrolovaných studií (fáze II a III). Tři byly zaměřeny na boceprevir a šest na telaprevir. Ve všech se testovala účinnost na dospělých adeptech trpících hepatitidou typu C, genotyp 1. Primární výsledky se zaměřily na trvalou virologickou účinnost, výskyt relapsů a nutnost vysazení účinných látek v porovnání s terapií hepatitidy C bez použití inhibitorů proteáz. Sekundární vyhodnocení zacílilo na výskyt závažných nežádoucích účinků (anémie, neutropenie, rash a pruritus).

Účastníci všech pokusů byli rozděleni do 2 skupin. Jednalo se o "naive" pacienty (zkr. NP – ti, již se s terapií inhibitory proteáz v minulosti nesetkali) a „experienced“ pacienty (zkr. EP – v minulosti již terapii podstoupili).

Co se týče trvalé virologické účinnosti, nebyly mezi skupinou NP (relativní risk [RR] 1,14, 95% interval spolehlivosti [CI] 0,93–1,37, P = 0,20) a EP (RR 0,81, 95% CI 0,52–1,23, P = 0,30) nalezeny významnější rozdíly. Stejně tak nezaznamenali vědci signifikantní diference u výskytu relapsů (NP: RR 0,80, 95% CI 0,18–3,45, P = 0,77; EP: RR 1,71, 95% CI 0,90–3,24, P = 0,10) a nutnosti přerušení terapie (NP: RR 0,80, 95% CI 0,28–2,29, P = 0,72; EP: RR 0,88, 95% CI 0,69–1,12, P = 0,30).

Telaprevir byl častěji spojován se výskytem rashe a pruritu. Naproti tomu terapie boceprevirem přinášela lehce zvýšené riziko výskytu neutropenie.

Závěrem studie je fakt, že telaprevir i boceprevir se jeví jako srovnatelně účinné a bezpečné při terapii chronické hepatitidy C genotypu 1 v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem.

(msd)

Zdroj: Curtis L. Cooper et al. Boceprevir and telaprevir for the treatment of chronic hepatitis C genotype 1 infection: an indirect comparison meta-analysis. Therapeutics and Clinical Risk Managment (10.2147/TCRM.S29830). Publikováno online dne 9. 3. 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Ribavirin a jeho postavení při léčbě hepatitidy C

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Akupunktura a riziko infekční nákazy

Akupunktura a riziko infekční nákazy

Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

 Nestrukturální protein A5 viru hepatitidy C zvyšuje upregulací expresi genu NS5ATP9

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Farmakokinetické lékové interakce v terapii CHC

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta