Přeskočit navigaci

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů infikovaných virem hepatitidy C (HCV) a současně HIV je u standardní léčby pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem poměrně obtížné.

Boceprevir přidaný ke standardní léčbě je účinný v terapii hepatitidy typu C genotypu 1 u pacientů současně infikovaných HIV

Dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů infikovaných virem hepatitidy C (HCV) a současně HIV je u standardní léčby pegylovaným interferonem (PEG-IFN) a ribavirinem poměrně obtížné. Proto jsou s nadějí testovány nové potenciálně účinné způsoby léčby. Autoři recentní studie si dali za cíl zhodnotit účinnost a bezpečnost terapie pacientů koinfikovaných HCV genotypu 1 a HIV trojkombinací PEG-IFN α-2b, ribavirinu a bocepreviru.

Mezinárodní studie 2. fáze klinického hodnocení byla randomizovaná, kontrolovaná, dvojitě zaslepená a multicentrická. Zahrnula v období přibližně 11 měsíců celkem 99 pacientů (18–65 let) s dosud neléčenou infekcí HCV genotypu 1 a kontrolovanou infekcí HIV. Pacienti, alokovaní v poměru 1:2 k příslušné léčbě, dostávali 1,5 μg/kg/týden PEG-IFN a v závislosti na hmotnosti 600–1 400 mg/den ribavirinu po dobu 4 týdnů. Poté jim byl ke standardní léčbě přidán boceprevir v dávce 800 mg 3× denně nebo placebo. Trojkombinaci užívali 44 týdnů. Primárním cílem pro hodnocení účinnosti bylo dosažení SVR definované jako nedetekovatelná RNA HCV v plazmě v 24. týdnu léčby trojkombinací a na jejím konci.

63 % z 64 pacientů ve skupině s boceprevirem v porovnání s 29 % z 34 pacientů v kontrolní skupině dosáhlo ve 24. týdnu léčby SVR (p = 0,0008). Nežádoucí reakce se v porovnání s kontrolní skupinou častěji vyskytly ve skupině pacientů dostávajících boceprevir. Nejčastěji se objevily anémie, horečka, pokles chuti k jídlu, poruchy vnímání chuti, zvracení a neutropenie. U 3 pacientů léčených boceprevirem a 4 subjektů z kontrolní skupiny došlo během léčby HCV ke zhoršení HIV infekce.

Výsledky popsané studie naznačují potenciál bocepreviru v kombinační léčbě pacientů infikovaných současně HCV a HIV. SVR vzrostla přidáním bocepreviru nezávisle na demografických nebo počátečních klinických charakteristikách pacientů. U léčených osob se po přidání bocepreviru nevyskytly žádné nové nežádoucí účinky ani nedošlo k signifikantnímu nárůstu četnosti vedlejších účinků popsaných již při standardní terapii PEG-IFN a ribavirinem.

(the)

Zdroj: Sulkowski M., et al. Boceprevir versus placebo with pegylated interferon alfa-2b and ribavirin for treatment of hepatitis C virus genotype 1 in patients with HIV: a randomised, double-blind, controlled phase 2 trial. Lancet Infect Dis 2013; 7: 597–605.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Bezpečnost léčby hepatitidy C při přidání bocepreviru se příliš neliší od dvojkombinace peginterferon a ribavirin

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Příznivý vliv léčby peginterferonem α-2b a ribavirinem na osteosklerózu související s hepatitidou C

Příznivý vliv léčby peginterferonem α-2b a ribavirinem na osteosklerózu související s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly