Přeskočit navigaci

Délka léčby chronické hepatitidy C genotypu 6 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu

Geografická distribuce viru hepatitidy C (HCV) genotypu 6 je omezena převážně na jihovýchodní Asii. Čínští autoři se ve své práci publikované v časopise PLoS One zaměřili na pacienty, u kterých došlo při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV) k rychlé virologické odpovědi (RVR). U těchto pacientů potom studovali míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) po léčbě PEG-IFN/RBV trvající 24 týdnů nebo standardních 48 týdnů.

Délka léčby chronické hepatitidy C genotypu 6 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu

Jednalo se o otevřenou randomizovanou klinickou studii, v níž byli dříve neléčení nemocní bez přítomnosti cirhózy s chronickou HCV genotypu 6a léčeni PEG-IFN/RBV po dobu 4 týdnů. Poté byli pacienti, kteří dosáhli RVR (ve 4. týdnu u nich byla hladina HCV RNA < 50 IU), randomizováni k trvání následující léčby dalších 20 nebo 44 týdnů. Primárním cílem studie bylo dosažení SVR.

Od ledna 2011 do června 2014 bylo do studie zahrnuto 152 pacientů s RVR z původních 210 léčených (72,4 %). Tito pacienti byli v poměru 1 : 1 randomizováni do obou skupin. Míra dosažení SVR byla v intention-to-treat analýze 90,8 % (69/76) pacientů ve skupině s léčbou trvající 24 týdnů a 88,2 % (67/76) pacientů ve skupině s délkou léčby 48 týdnů (P = 0,597). Podle per-protocol analýzy to pak bylo v první skupině 95,7 % (67/70) a 97,0 % (64/66) ve skupině druhé (P = 0,697). Ve skupině s délkou léčby 48 týdnů mělo více pacientů anémii (46,1 % vs. 28,9 %, P = 0,03), ostatní nežádoucí účinky již ale byly mezi skupinami srovnatelné. Limitací studie je zahrnutí pacientů pouze z jižní Číny.

Léčba PEG-IFN/RBV v délce trvání 24 týdnů byla noninferiorní k terapii délky 48 týdnů u pacientů s HCV genotypu 6a, u kterých došlo k RVR.

(epa)

Zdroj: Cai Q., Zhang X., Lin C., et al. 24 versus 48 Weeks of Peginterferon Plus Ribavirin in Hepatitis C Virus Genotype 6 Chronically Infected Patients with a Rapid Virological Response: A Non-Inferiority Randomized Controlled Trial. PLoS One. 2015 Oct 28; 10 (10): e0140853; doi: 10.1371/journal.pone.0140853. eCollection 2015.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Screening hepatitidy C na základě roku narození, ne rizikových faktorů

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Trombocytopenie u chronických jaterních chorob

Trombocytopenie u chronických jaterních chorob

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie
u hepatitidy C

Boceprevir – často úspěšný jako záchranná terapie<br> u hepatitidy C

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci