Přeskočit navigaci

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Účinností monoterapie interferonem alfa-2b i kombinované terapie interferonem alfa-2b s ribavirinem v léčbě chronické hepatitidy C u pacientů s thalasemií major se zabývala nedávno publikovaná studie.

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Randomizované, dvojitě zaslepené, kontrolované studie se účastnilo celkem 32 pacientů s thalasemií a chronickou hepatitidou C. Jedna skupina obdržela kombinovanou terapii interferonem alfa-2b (v dávce 3 mil. j. 3× týdně) s ribavirinem (v dávce 800–1 200 mg denně). Druhá skupina obdržela pouze monoterapii inteferonem alfa-2b. Pacienti byli léčeni po dobu 24–48 týdnů. Primárními ukazateli účinnosti byla hladina HCV RNA po ukončení léčby a setrvalá virologická odpověď (SVR) šest měsíců po ukončení léčby.

Průměrný věk pacientů byl 22 ± 7,4 roku; skupinu tvořilo 19 mužů (59,4 %) a 13 žen (40,6 %). Při hodnocení hladin HCV RNA a hodnot AST nebyly na konci léčby nalezeny žádné statisticky signifikantní rozdíly mezi skupinami. Podíl pacientů, kteří dosáhli SVR šest měsíců po terapii, byl signifikantně vyšší ve skupině léčené monoterapií (90,9 %) ve srovnání se skupinou, která obdržela léčbu kombinovanou (44,4 %; p = 0,049). Rovněž byly nalezeny signifikantní rozdíly v průměrných hodnotách ALT na konci léčby mezi skupinou s monoterapií a kombinovanou terapií (30,4 ± 19,2 a 60,1 ± 48,9; p = 0,02). Míra odpovědi nebyla ani v jedné skupině ovlivněna genotypem ani závažností HCV infekce.

Výsledky této studie tedy naznačují, že u pacientů s thalasemií je vhodné zvážit monoterapii interferonem alfa-2b jako léčbu 1. linie.

(mik)

Zdroj: Kalantari H., Rad N. et al: Efficacy of interferon alpha-2b with or without ribavirin in thalassemia major patients with chronic hepatitis C virus infection: A randomized, double blind, controlled, parallel group trial. J Res Med Sci. 2010 Nov; 15 (6): 310–6.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Virus hepatitidy C může v kapalném prostředí při nízkých teplotách přežívat i několik měsíců

Virus hepatitidy C může v kapalném prostředí při nízkých teplotách přežívat i několik měsíců

Důležitost podávání interferonu u starších osob

Důležitost podávání interferonu u starších osob

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Výhody setrvalé virologické odpovědi při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů koinfikovaných HIV/HCV s kompenzovanou cirhózou

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly