Přeskočit navigaci

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Na celém světě je podle odhadů 130 až 170 milionů osob nakažených virem hepatitidy C (HCV). Komorbidity, jako je diabetes, obezita a poruchy metabolismu lipidů, jsou častější u pacientů s touto infekci. Pacienti s infekcí HCV tedy často dostávají souběžně medikaci na léčbu hyperlipidemie, včetně HMG-CoA reduktáz. Pochopení potenciální lékové interakce mezi terapií hepatitidy C a inhibitory HMG-CoA reduktázy je proto důležité pro optimální léčbu této populace pacientů.

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Boceprevir je účinný perorálně podávaný inhibitor virové hepatitidy typu C a silný reverzibilní inhibitor CYP3A4, primární metabolické cesty pro HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzym A) reduktázové inhibitory. Cílem této studie bylo zjistit lékové interakce mezi atorvastatinem nebo pravastatinem a boceprevirem.

Studie byla provedena s dvaceti zdravými dospělými dobrovolníky. Účastníci užili v prvním dni jednu dávku atorvastatinu (40 mg) nebo pravastatinu (40 mg) a následně boceprevir (800 mg třikrát denně) po dobu 7 až 10 dnů. Další jednotlivé dávky atorvastatinu nebo pravastatinu byly opakovaně podány při ustálené hladině bocepreviru.

Pokud byl boceprevir podáván současně s atorvastatinem nebo pravastatinem, jeho hladiny byly v podstatě nezměněny. Všechny nežádoucí účinky byly mírné a v souladu se známým bezpečnostním profilem bocepreviru. Hladiny atorvastatinu se v přítomnosti bocepreviru zvyšovaly. Po podání jedné dávky se zvýšily 2,3krát a maximální pozorovaná koncentrace v plazmě byla 2,7násobně vyšší. Podle studie tedy pozorované zvýšení podporuje použití co nejnižší možné efektivní dávky atorvastatinu při současném podávání s boceprevirem, aniž by se překročila maximální denní dávka 40 mg. Hladiny pravastatinu byly v přítomnosti bocepreviru mírně zvýšeny, přičemž po podání jedné dávky se zvýšily 1,63krát a maximální koncentrace v plazmě byla 1,49násobně vyšší. Pozorovaný nárůst podporuje zahájení léčby pravastatinu v doporučené dávce při současném podávání s boceprevirem pod přísným klinickým dohledem.

Omezením této studie je fakt, že byla provedena se zdravými jedinci. Ačkoli nálezy jsou obecně považovány za prediktivní pro pacienty, pro které je látka určena, nemůžeme si být jisti, že pozorované lékové interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem jsou přenositelné na pacienty s infekcí HCV, kteří mohou trpět dalšími komorbiditami nebo zhoršením funkce jater. V klinické praxi je boceprevir podáván společně s peginterferonem a ribavirinem. Nebyly zjištěny žádné interakce mezi peginterferonem nebo ribavirinem a statiny.

(alx)

Zdroj: Hulskotte E. G. J. et al. Pharmacokinetic Evaluation of the Interaction between Hepatitis C Virus Protease Inhibitor Boceprevir and 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A Reductase Inhibitors Atorvastatin and Pravastatin.Antimicrob Agents Chemother. Jun 2013; 57 (6): 2582–2588

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Výsledky transplantace srdce u HCV pozitivních příjemců

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Znovuvzplanutí infekce HCV u britských mužů majících sex s muži je ve skutečnosti reinfekcí, a nikoli pozdním relapsem

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci