Přeskočit navigaci

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Zcela nedávno bylo publikováno shrnutí literatury zabývající se charakteristikou viru hepatitidy C (HCV) genotypu 3. Ukazuje se totiž, že se zlepšujícími se výsledky terapie HCV genotypu 1 se chronická infekce HCV genotypu 3 stává s ohledem na některé jedinečné charakteristiky onemocnění a také s ohledem na vývoj terapie léčebnou výzvou.

HCV infekce genotypu 3 – terapeutická výzva

Infekce virem hepatitidy C (HCV) je globálním problémem. Chronická hepatitida C je spojena s významnou morbiditou a mortalitou. Toto je dáno zejména progresí jaterního postižení do cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Rychlá progrese je dána jednak faktory hostitelskými (věk v době infekce či hodnoty jaterních testů, přítomnost fibrózy), jednak faktory spojenými s virem a dále i konfekcemi (zejména HIV či hepatitidou B) a expozicí toxickým látkám. Zdá se, že progrese fibrózy je u HCV genotypu 3 rychlejší než u genotypu 1.

Tradičně jsou HCV genotypu 2 a 3 oddělovány od genotypu 1, zejména pokud jde o dávkování ribavirinu či o délku léčby. Nicméně nedávno bylo prokázáno, že HCV genotypu 2 je oproti genotypu 3 více citlivý k použitým přímo působícím antivirotikům a toto vede k rozdílným mírám dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Léčba je založena na pegylovaném interferonu a ribavirinu. Inhibitory proteáz byly studovány zejména ve vztahu k HCV genotypu 1, u kterého zlepšily míru odpovědí na léčbu. Nicméně benefit proteázových inhibitorů se nepotvrdil pro genotyp 3. Výzkum také ukazuje na to, že HCV genotypu 3 interferuje s lipidovým a glukózovým metabolismem, konkrétně jsou prokazovány změny v lipidovém spektru a změněná glukózová tolerance. Toto může přispívat jednak k suboptimální odpovědi na léčbu a také k rychlejší progresi postižení jater.

A tak se HCV genotypu 3 s ohledem na zjištěné skutečnosti spojené s horší mírou dosažení SVR stává nejobtížněji léčitelným typem infekce HCV a představuje výzvu pro nalezení optimální terapie. V tuto chvíli zůstává základem terapie HCV genotypu 3 pegylovaný interferon a ribavirin, eventuálně kombinace ribavirinu a sofosbuviru. Klinické studie také neprokázaly větší benefit přímých inhibitorů typu NS5B and NS5A, slibným lékem se zdá být inhibitor cyklofilinu alisporivir.

(eza)

Zdroj: Ampuero J. et al. Review article: HCV genotype 3 – the new treatment challenge. Aliment Pharmacol Ther. 2014; 39 (7): 686–698

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Steatóza a ALT jsou prediktory progrese fibrózy u nonresponderů léčených interferonem

Propuknutí "epidemie" infekční žloutenky typu A v zemi s dobrou socioekonomickou úrovní

Propuknutí

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Vliv polymorfizmů v genech pro MRC-1 a IL-28B na výsledky léčby hepatitidy C

Těhotenství a infekce virem hepatitidy C

Těhotenství a infekce virem hepatitidy C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci