Přeskočit navigaci

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Kombinovaná protivirová léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem je standardem u pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) s genotypem 1b a vysokou virovou náloží.

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Kombinovaná protivirová léčba pegylovaným interferonem a ribavirinem je standardem u pacientů s chronickou infekcí virem hepatitidy C (HCV) s genotypem 1b a vysokou virovou náloží. Výsledky retrospektivní pilotní studie naznačily, že zařazení fluvastatinu může výsledky standardní kombinované léčby dále zlepšit.

Hodnocení účinnosti fluvastatinu

Za účelem posouzení prospěšnosti fluvastatinu v léčbě chronické HCV infekce byla později provedena otevřená randomizovaná kontrolovaná studie, jejíž výsledky byly nedávno publikovány. Autoři studie zjišťovali, zda kombinace fluvastatinu s léčbou pegylovaným interferonem/ribavirinem může zvýšit pravděpodobnost dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s HCV genotypem 1b a vysokou virovou náloží.

Studie byla provedena v letech 2008 až 2009 u 101 pacientů s chronickou hepatitidou C, z nichž některým byl kromě obvyklé léčby pegylovaným interferonen/ribavirinem podáván také fluvastatin. Autoři studie zjišťovali procento dosažené SVR v jednotlivých skupinách pacientů a pomocí multivariantní regresní analýzy se pokusili určit také prediktivní faktory pro SVR u pacientů léčených fluvastatinem.

Výsledky

Procento pacientů, kteří dosáhli SVR, bylo signifikantně vyšší ve skupině léčené kombinovanou léčbou a fluvastatinem než ve skupině bez fluvastatinu (63,0 % vs. 41,7 %, p = 0,0422). Jako nezávislé prediktivní faktory pro dosažení SVR při léčbě fluvastatinem byly určeny mužské pohlaví a jednonukleotidový polymorfismus (SNP) virového genu IL28B v oblasti určující senzitivitu k interferonu (interferon sensitivity determining region, ISDR). Přidání fluvastatinu ke standardní kombinované terapii signifikantně zvýšilo procento dosažených SVR u pacientů s HCV genotypem 1b a vysokou virovou náloží.

(vek)

Zdroj: Kondo C. et al: An open-label randomized controlled study of pegylated interferon/ribavirin combination therapy for chronic hepatitis C with versus without fluvastatin. J Viral Hepat. 2012 Sep; 19 (9): 615–22.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci