Přeskočit navigaci

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

V současné době je za standardní léčbu dosud neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C považována kombinovaná terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem.

Srovnání 14týdenní a 24týdenní terapie u pacientů s HCV genotypem 2/3

V současné době je za standardní léčbu dosud neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C považována kombinovaná terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem. Tato léčba by měla u pacientů s HCV genotypem 2/3 trvat 24 týdnů, zatímco u pacientů s hůře léčitelným genotypem 1 to bývá 48 týdnů. Dosažení rychlé virologické odpovědi (RVR) je vysoce prediktivním faktorem dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR).

Norští lékaři provedli analýzu dvou velkých studií s cílem srovnat 14- a 24týdenní terapii u pacientů s HCV genotypem 2 nebo 3, kteří dosáhli RVR. Do studie byli zařazeni pacienti dvou skandinávských studií, jedné nerandomizované pilotní studie (122 pacientů) a jedné randomizované kontrolované studie (428 pacientů). V obou studiích byl dosud neléčeným pacientům s genotypem 2 nebo 3 podkožně aplikován pegylovaný interferon alfa 2b (v dávce 1,5 µg/kg týdně) v kombinaci s perorálně podávaným ribavirinem (v dávce 800 až 1 400 mg denně). Primárním cílem bylo dosažení SVR.

RVR byla definována jako hladina HCV RNA nižší než 50 IU/ml po 4 týdnech léčby. V pilotní studii byli všichni pacienti s RVR léčeni po dobu 14 týdnů, zatímco v randomizované kontrolované studii byli pacienti s RVR randomizováni do skupiny se 14- nebo 24týdenní léčbou. Do následné analýzy pak byli zahrnuti všichni pacienti léčení dle protokolu.

Z pacientů s RVR a HCV genotypem 2 nebo 3 dosáhlo SVR po 14 týdnech léčby celkem 181 ze 199 pacientů (91,0 %) a po 24 týdnech léčby 93 z 98 pacientů (94,9 %). Zjištěný rozdíl v dosažení SVR představoval 3,9 %. Podíl relapsů byl nejvyšší u pacientů starších 40 let a u těch s genotypem 3 a vysokou virovou náloží. Prodloužení léčby ze 14 na 24 týdnů však významněji nesnížilo počet relapsů v žádné z těchto skupin. Výsledky studie poukazují na to, že u pacientů s RVR a HCV genotypem 2 nebo 3 nebyly při 14 týdnů trvající léčbě pozorovány horší výsledky než při 24týdenním terapeutickému režimu.

(mik)

Zdroj: Dalgard O., Bjoro K., Ring-Larsen H., Verbaan H.: In patients with HCV genotype 2 or 3 infection and RVR 14 weeks treatment is noninferior to 24 weeks. Pooled analysis of two Scandinavian trials. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010; 22 (5): 552–556.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

Okamžitá virologická odpověď predikuje úspěšnost krátkodobé terapie PEG-IFN

HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Akutní hepatitida C – vysledované charakteristiky prevence, průběhu a léčby

Vyčerpání signální dráhy I. typu pro interferon jako hlavní příčina selhání léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných současně virem HIV a HCV

Vyčerpání signální dráhy I. typu pro interferon jako hlavní příčina selhání léčby pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných současně virem HIV a HCV

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma