Přeskočit navigaci

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Více než 50 % nemocných infikovaných virem hepatitidy C (HCV) neodpovídá na klasickou kombinovanou terapii interferonem (IFN) s ribavirinem (RBV). Cílem zmiňované studie bylo posoudit účinek opakované léčby pegylovaným interferonem (PEG-IFN) v kombinaci s ribavirinem. Studie se zúčastnili nemocní s HCV genotypem 1 a 3, kteří neodpověděli na předchozí standardní léčbu IFN/RBV.

Pegylovaný interferon může pomoci tam, kde interferon alfa selhal

Studie proběhla v letech 2005 až 2007. Osloveno bylo celkem 238 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří neodpověděli na předchozí léčbu IFN/RBV. 130 z nich souhlasilo s opakovanou léčbou PEG-IFN. 90 z nich mělo HCV genotyp 1, 40 pak HCV genotyp 3. Pacientům byl subkutánně podáván PEG-IFN jedenkrát týdně v dávce 1,5 mikrogramu a RBV dle tělesné hmotnosti. Nemocní s genotypem 1 byli léčeni po dobu 48 týdnů, pacienti s genotypem 3 pak 24 týdnů. Virová RNA byla detekována pomocí PCR na začátku léčby, ve 12. týdnu, v době ukončení léčby a šest měsíců poté. Nemocní s negativní HCV RNA ve 12. týdnu byli označeni jako časní respondéři neboli ti, kteří dosáhli časné virologické odpovědi (EVR). Hodnocena byla také prediktivní hodnota negativity PCR ve vztahu k setrvalé virologické odpovědi (SVR).

EVR dosáhlo 25 % nemocných s genotypem 1 a 64 % s genotypem 3. SVR dosáhlo 22,2 % pacientů s genotypem 1, a dokonce 40 % nemocných s genotypem 3. Pozitivní prediktivní hodnota testování HCV RNA ve 12. týdnu ve vztahu k dosažení SVR byla 65 % (genotyp 1), resp. 56 % (genotyp 3); negativní hodnota byla pro oba genotypy téměř shodná (88 % pro genotyp 1, 89 % pro genotyp 3).

Závěrem lze konstatovat, že pegylovaný interferon s ribavirinem je účinný u nemocných, u nichž předchozí léčba interferonem alfa s ribavirinem selhala. Trvalé remise tak dosáhlo 22,2 % takto léčených nemocných s genotypem 1 a 40 % pacientů s příznivějším genotypem 3.

(jav)

Zdroj: Gonçales FL Jr et al.: Retreatment of hepatitis C patients with pegylated interferon combined with ribavirin in non-responders to interferon plus ribavirin. Is it different in real life? BMC Infect Dis. 2010 Jul 20; 10: 212.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

Klinická účinnost a bezpečnost léčby peginterferonem alfa a ribavirinem u cirhotických pacientů s virovou hepatitidou C

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

U reinfikovaných HCV pacientů dochází s větší pravděpodobností ke spontánnímu vymizení infekce

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Antivirová terapie chronické hepatitidy C zlepšuje neurokognitivní funkce

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Role viru Epsteina–Barrové a polymorfizmů v genu pro interleukin-28B na predikci odpovědi na léčbu hepatitidy C interferonem

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Podle hladiny protilátek antiE1E2 lze odhadnout odpověď na léčbu trojkombinací u pacientů s chronickou hepatitidou C a cirhózou

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta