Přeskočit navigaci

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Vertikální přenos hepatitidy C (HCV-VT) je hlavní cestou přenosu HCV infekce u dětí, nicméně rizikové faktory HCV-VT nebyly dosud plně objasněny. Španělská

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Vertikální přenos hepatitidy C (HCV-VT) je hlavní cestou přenosu HCV infekce u dětí, nicméně rizikové faktory HCV-VT nebyly dosud plně objasněny. Španělská studie publikovaná v on-line vydání časopisu Hepatology hodnotila úlohu interleukinu 28B (IL28B) při HCV-VT a také při spontánní eliminaci viru HCV u infikovaných kojenců.

V období od roku 1991 do roku 2009 bylo do této studie zařazeno celkem 145 matek. 112 z nich bylo HCV-RNA pozitivních a HIV negativních a porodilo celkem 128 dětí. Třicet tři matek bylo HCV-RNA negativních, avšak s pozitivitou anti-HCV protilátek a porodilo celkem 43 dětí. U těchto dětí byla hladina HCV-RNA vyšetřovaná při porodu a pak v pravidelných intervalech až do věku 6 let. U dětí i matek byl stanovován IL28B (jednoduchý nukleotidový polymorfizmus rs 12979860).

Dle výsledků studie se HCV-VT dal očekávat v případě, že byla ve dvou po sobě následujících krevních vzorcích prokázána HCV-RNA pozitivita. Děti nakažené při vertikálním přenosu byly rozděleny do dvou kategorií. Do první byly zařazeny děti s tranzientní viremií, u kterých neproběhla sérokonverze. Do druhé patřily děti s perzistující infekcí se sérokonverzí. Z 31 matek s CC polymorfizmem bylo 19 (61 %) HCV-RNA pozitivních, z 68 matek s non-CC polymorfizmem bylo 56 (82 %) HCV-RNA pozitivních.

Ze 128 (20 %) kojenců, kteří se narodili HCV-RNA pozitivním matkám, získalo HCV infekci 26 (20 %), ale pouze 9 (7 %) bylo chronicky infikovaných. Míra HCV-VT byla vyšší u matek s vyšší HCV viremií. Žádný HCV-VT nebyl zachycen u HCV-RNA negativních žen. IL-28 status nebyl ani u matek, ani u dětí spojen se zvýšeným rizikem HCV-VT. K faktorům ovlivňujícím spontánní eliminaci viru u infikovaných dětí patřily HCV genotyp jiný než 1 a IL28B genotyp CC. Dle logistické regrese byl polymorfizmus CC u dětí jediným prediktorem eliminace viru u HCV genotypu 1.

Vysoká virová nálož u matky v době porodu je tedy jediným prediktivním faktorem HCV-VT. IL28B nehraje v HCV-VT žádnou roli, ale polymorfizmus IL28B CC u dětí je nezávisle spojen se spontánní eliminací viru u dětí s HCV genotypem 1.

(mik)

Zdroj: Ruiz-Extremera A. et al. Genetic variation in interleukin 28B with respect to vertical transmission of hepatitis C virus and spontaneous clearance in HCV-infected children. Hepatology 2011 Jun, 53: 1830–1838. doi: 10.1002/hep.24298

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost PegIntronu v kombinaci s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Funkce štítné žlázy po terapii pegylovaným interferonem-alfa s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Rozvoj a progrese gastropatie při portální hypertenzi u pacientů s chronickou hepatitidou C

Rozvoj a progrese gastropatie při portální hypertenzi u pacientů s chronickou hepatitidou C

Incidence hepatitidy C stoupá u mladých lidí

Incidence hepatitidy C stoupá u mladých lidí

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Účinnost a bezpečnost léčby HCV-pozitivní smíšené kryoglobulinémie kombinací peginterferonu alfa-2b a ribavirinu

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování