Přeskočit navigaci

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Zvýšená exprese MTA1 (metastasis associated protein 1) je spojena s vyšší pooperační rekurencí hepatocelulárního karcinomu (HCC). Je přitom známo, že pegylovaný interferon (Peg-IFN) může u pacientů s chronickou hepatitidou zabránit vzniku HCC.

Bezpečnost a účinnost adjuvantní terapie pegylovaným interferonem u hepatocelulárního karcinomu s pozitivitou MTA1

Zvýšená exprese MTA1 (metastasis associated protein 1) je spojena s vyšší pooperační rekurencí hepatocelulárního karcinomu (HCC). Je přitom známo, že pegylovaný interferon (Peg-IFN) může u pacientů s chronickou hepatitidou zabránit vzniku HCC. Autoři předkládané studie se proto pokusili zjistit, zda může adjuvantní terapie Peg-IFN zabránit rekurenci MTA1-pozitivního HCC u pacientů po kurativní chirurgické resekci jater.

Do této prospektivní studie bylo zahrnuto 93 pacientů s MTA1-pozitivním HCC, kteří podstoupili kurativní chirurgickou resekci jater. V souboru bylo 65 mužů a 28 žen s mediánem věku 53 let (rozmezí 27–78). Etiologie HCC byla v 77 případech infekce virem hepatitidy B, u 6 pacientů infekce virem hepatitidy C, zbylých 10 pacientů nebylo infikováno virem hepatitidy B ani C. Celkem 31 pacientů dostávalo po operaci subkutánně Peg-IFN (Peg-INTRON) v dávce 50 μg týdně po dobu 12 měsíců od operace. Zbylých 62 pacientů bylo jen sledováno a nedostávalo žádnou adjuvantní terapii. Pacienti byli zváni na kontroly jedenkrát za 1–3 měsíce, medián doby sledování byl 24 měsíců.

Po operaci se HCC znovu objevil u 26 z 93 pacientů (28 %), 9 pacientů (10 %) během sledování zemřelo. Celkově byla rekurence HCC zaznamenána u signifikantně menšího počtu pacientů s Peg-IFN (7 % a 14 % vs. 24 % a 34 % po 1 a 2 letech sledování u pacientů léčených Peg-IFN vs. neléčených; p < 0,05). Zároveň byla ve skupině léčené Peg-IFN vyšší i míra přežití po 1 i 2 letech sledování (100 % vs. 93 % a 100 % vs. 87 %; p < 0,05). V multivariantní analýze byla adjuvantní léčba Peg-IFN identifikována spolu s ženským pohlavím a nižším skóre Cancer of the Liver Italian Program jako nezávislý faktor pro nižší riziko pooperační rekurence HCC.

Předkládaná data naznačují, že adjuvantní terapie Peg-IFN může u pacientů s MTA1-pozitivním HCC snižovat riziko rekurence onemocnění po kurativní chirurgické resekci jater.

(epa)

Zdroj: Lee D., Chung Y. H., Kim J. A., et al. Safety and efficacy of adjuvant pegylated interferon therapy for metastatic tumor antigen 1-positive hepatocellular carcinoma. Cancer. 2013 Jun 15; 119 (12): 2239–46; doi: 10.1002/cncr.28082. Epub 2013 Apr 5.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Prokázaná účinnost přidání bocepreviru po neúspěšné předchozí léčbě hepatitidy C

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Staging jaterní fibrózy pomocí postupné analýzy sérových markerů fibrózy (FibroSteps) u pacientů s chronickou hepatitidou C

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Turistický průvodce aneb Co zabalit na cestu do Asie