Přeskočit navigaci

Vliv profylaxe escitalopramem během antivirové terapie chronické hepatitidy C u pacientů s anamnézou intravenózního užívání drog a deprese

Autoři článku publikovaného v Journal of Clinical Psychiatry se ve své práci pokusili objasnit, zda má u některých skupin pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) léčených pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV) smysl profylaktické podávání selektivních inhibitorů vychytávání serotoninu (SSRI).

Vliv profylaxe escitalopramem během antivirové terapie chronické hepatitidy C u pacientů s anamnézou intravenózního užívání drog a deprese

Autoři článku publikovaného v Journal of Clinical Psychiatry se ve své práci pokusili objasnit, zda má u některých skupin pacientů s chronickou hepatitidou C (HCV) léčených pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV) smysl profylaktické podávání selektivních inhibitorů vychytávání serotoninu (SSRI).

Autoři využili data z prospektivní randomizované placebem kontrolované studie escitalopramu versus placeba, která se konala mezi srpnem 2005 a červnem 2008. Studie se zúčastnilo 79 pacientů léčených pro HCV kombinací PEG-IFN/RBV. Primárním cílem jejich zkoumání bylo zjistit vstupní charakteristiky pacientů, u kterých se následně během léčby rozvinula deprese nebo depresivní příznaky. Dále se zaměřili i na vliv profylaktického podávání escitalopramu na depresivní příznaky. Ke stanovení diagnózy deprese bylo využito strukturovaného rozhovoru Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI). Na počátku léčby a poté v týdnu 4, 12 a 24 byla deprese sledována pomocí klasifikačních systémů Symptom Checklist-90 (SCL-90), Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) a Beck Depression Inventory (BDI).

Deprese se objevila u 14 pacientů léčených placebem a 5 pacientů léčených escitalopramem (Pearson χ², p = 0,01). Jako rizikový faktor byla s rozvojem deprese spojena anamnéza deprese a intravenózního užívání drog (OR 12,60; 95% CI 2,47–64,34; p < 0,01). Léčba escitalopramem byla navíc asociována s výrazně nižším průměrným skóre v SCL-90 (p = 0,03) a BDI (p = 0,048), stejné snížení ale nebylo zaznamenáno ve škále MADRS (p = 0,64).

Pacienti s HCV infekcí a anamnézou deprese a intravenózního užívání drog mají největší riziko rozvoje interferonem indukované deprese. V této skupině pacientů se dá očekávat, že profylaktické podávání escitalopramu bude mít na rozvoj depresivních příznaků nejvíce pozitivní vliv.

(epa)

Zdroj: Hotho D. M., Bezemer G., Hansen B. E. Effects of escitalopram prophylaxis during antiviral treatment for chronic hepatitis C in patients with a history of intravenous drug use and depression. J Clin Psychiatry. 2014 Aug 5. [Epub ahead of print]

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Progrese fibrózy v párových biopsiích jater u pacientů s HIV/HCV koinfekcí

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Role HCV genotypu 3 v progresi jaterní fibrózy – systematická review a metaanalýza

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Ovlivňuje genetická varianta IL28B vertikální přenos a spontánní eliminaci viru hepatitidy C?

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Důležitost podávání interferonu u starších osob

Důležitost podávání interferonu u starších osob

HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

HCV pozitivní pacienti s genotypem 1 s nízkou virovou náloží mohou dosáhnout SVR již v průběhu 24týdenní terapie pegylovaným interferonem s ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci