Přeskočit navigaci

Peginterferon alfa-2b, boceprevir a ribavirin v terapii koinfekce HCV a HIV

Kombinovaná terapie peginterferonem alfa-2b a ribavirinem je u pacientů se současnou infekcí HCV a HIV charakterizována obtížným dosažením setrvalé virologické odpovědi. Výzkum publikovaný v roce 2013 se tak soustředil na užití trojkombinační terapie peginterferonem alfa-2b, ribavirinem a boceprevirem u jedinců s infekcí HIV a HCV genotypu 1.

Peginterferon alfa-2b, boceprevir a ribavirin v terapii koinfekce HCV a HIV

Úvod

Přibližně třetina osob infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV) ve Spojených státech amerických a Evropě současně trpí chronickou hepatitidou typu C (HCV). Současná infekce HCV a HIV přitom přispívá k rychlejší progresi jaterního onemocnění, rozvoji cirhózy a hepatocelulárního karcinomu. Podle dostupných výsledků eradikace HCV infekce snižuje u těchto pacientů hepatální i extrahepatální morbiditu.

Bohužel při použití kombinované terapie peginterferonem alfa-2b a ribavirinem je dosaženo setrvalé virologické odpovědi pouze u 27–38 % pacientů se současnou infekcí HIV a HCV. Dřívější studie prokázaly, že přidání bocepreviru do terapeutického režimu zvyšuje šanci na dosažení setrvalé virologické odpovědi u jedinců s HCV infekcí. Studie publikovaná mezinárodním týmem vědců se tak soustředila na užití trojkombinační terapie peginterferonem alfa-2b, ribavirinem a boceprevirem u jedinců s infekcí HIV a HCV genotypu 1.

Metody studie

Randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studie fáze II se zúčastnili jedinci ve věku 18–65 let s infekcí HCV genotypu 1 a HIV-1. Do studie byli přijati pouze jedinci s infekcí HCV genotypu 1 bez známek jaterní dekompenzace, s plazmatickou hladinou HCV RNA > 10 000 IU/ml, s pozitivní anamnézou infekce HIV delší než 6 měsíců a současně s počtem CD4 lymfocytů > 200/μl a virovou náloží < 50 kopií/ml.

Pacienti byli náhodně rozděleni do terapeutických skupin pomocí počítačové sekvence stratifikované na základě METAVIR skóre a bazální hladiny HCV RNA. Všichni zúčastnění nejprve podstoupili terapii peginterferonem alfa-2b v dávce 1,5 μg/kg jednou týdně a ribavirinem v dávce 600–1400 mg denně po dobu 4 týdnů. Pacienti byli následně rozděleni do dvou skupin, přičemž jedna skupina podstoupila terapii peginterferonem, ribavirinem a placebem a druhá skupina peginterferonem, ribavirinem a boceprevirem v dávce 800 mg. Obě skupiny podstoupily terapii v trvání 44 týdnů.

Podávání nenukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy bylo během výzkumu zakázáno. Primárním cílem studie bylo zhodnocení dosažení setrvalé virologické odpovědi po 24 týdnech od ukončení terapie. Současně byla hodnocena účinnost a bezpečnost terapie.

Výsledky studie

Studie se zúčastnilo 99 pacientů, z nichž 51 podstoupilo kompletní terapeutický režim. Nejčastějšími důvody ukončení studie bylo selhání terapie v placebové skupině a nežádoucí účinky bocepreviru. Ve skupině podstupující kombinovanou terapii s boceprevirem se podařilo dosáhnout setrvalé virologické odpovědi u 40 z 64 pacientů (63 %), kdežto ve skupině dostávající placebo pouze u 10 z 34 (29 %). Rozdíl v terapeutické odpovědi tedy činil 33,1 % (95% CI 13,7–52,5; p= 0,0008). Setrvalé virologické odpovědi se podařilo dosáhnout v rameni terapie s boceprevirem u jedinců s genotypem 1a (63 %) i 1b (58 %).

Nežádoucí účinky byly pozorovány častěji při terapii boceprevirem. Jednalo se především o anémii (41 %), pyrexii (36 %), sníženou chuť k jídlu (34 %), dysgeuzii (28 %), zvracení (28 %) a neutropenii (19 %). Průlom infekce HIV byl pozorován u tří pacientů v terapeutickém rameni s boceprevirem a čtyř pacientů v terapeutickém rameni s placebem.

Závěr

Výsledky studie potvrzují, že kombinovaná terapie peginterferonem alfa-2b, ribavirinem a boceprevirem představuje důležitou terapeutickou modalitu u jedinců se současnou infekcí HIV a HCV. Vzhledem k nežádoucím účinkům je však třeba současně zvolit vhodnou symptomatickou a podpůrnou léčbu.

(holi)

Zdroj: Sulkowski M., Pol S., Mallolas J. et al. Boceprevir versus placebo with pegylated interferon alfa-2b and ribavirin for treatment of hepatitis C virus genotype 1 in patients with HIV: a randomised, double-blind, controlled phase 2 trial. Lancet Infect Dis 2013 Jul; 13 (7): 597–605; doi: 10.1016/S1473-3099(13)70149-X.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Vliv současného užívání bocepreviru na účinnost kombinované orální kontracepce

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Počet úmrtí v důsledku hepatitidy C překonal v USA úmrtí na HIV

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Počet trombocytů jako prediktor setrvalé virologické odpovědi u znovu přeléčených pacientů s HCV, kteří původně nereagovali na léčbu interferonem a ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida