Přeskočit navigaci

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Italští vědci nedávno publikovali výsledky studie, jejímž cílem bylo posoudit, jestli antivirová terapie vedoucí k vymizení HCV RNA v pokročilém stadiu onemocnění zlepšuje dlouhodobé výsledky u pacientů s jaterní cirhózou.

Setrvalá virologická odpověď na terapii interferonem zpomaluje progresi jaterní cirhózy u pacientů s hepatitidou C

Do této prospektivní studie bylo od roku 2001 zařazeno celkem 358 HCV pozitivních pacientů s kompenzovanou jaterní cirhózou, s jícnovými varixy nebo bez nich. Účastníci studie byli léčeni PEG-IFN alfa-2b (PegIntron) v dávce 1 nebo 1,5 mg/kg/týden s ribavirinem v dávce 1 000–1 200 mg/den.

Zařazení pacienti byli následně sledováni po dobu 24 měsíců za účelem vyhodnocení dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) nebo nedetekovatelné virové nálože 6 měsíců po ukončení léčby. Všichni podstoupili ultrazvukové vyšetření před léčbou a poté každých 6 měsíců k posouzení přítomnosti jícnových varixů.

SVR dosáhlo celkem 79 pacientů (22 %). Během cca 40 měsíců došlo k dekompenzaci u 3 pacientů, kteří dosáhli SVR, ve srovnání se 76 pacienty, kteří SVR nedosáhli. U jednoho pacienta se SVR a 78 pacientů bez SVR se vyvinul hepatocelulární karcinom (HCC).

Dle multivariační analýzy byly s jaterní dekompenzací nezávisle spojeny tyto faktory:

  • nepřítomnost SVR: odds ratio (OR) 4,36 – tj. více než 4krát vyšší riziko;
  • přítomnost jícnových varixů: OR 3,73;
  • Child-Pugh skóre 6: OR 2,79;
  • počet trombocytů nižší než 90 tisíc v mm3: OR 1,94.

S rozvojem HCC byly nezávisle spojeny tyto faktory:

  • nepřítomnost SVR: OR 10,10 (více než 10krát vyšší riziko);
  • počet trombocytů nižší než 90 tisíc v mm3: OR 2,97;
  • mužské pohlaví: OR 2,90.

Mortalita v důsledku jaterního onemocnění byla nezávisle spojená s:

  • nepřítomností SVR: OR 8,59;
  • počtem trombocytů nižším než 90 tisíc v mm3: OR 2,85.

Na základě těchto zjištění došli autoři k závěru, že dosažení SVR významně snižuje riziko vzniku HCC či úmrtí na jaterní onemocnění u pacientů s kompenzovanou HCV cirhózou, a to bez ohledu na přítomnost portální hypertenze v době zahájení léčby.

(mik)

Zdroj: V. Di Marco, V. Calvaruso, S. De Lisi, and others. HCV clearance after PEG IFN plus RBV improves the course of HCV cirrhosis regardless of portal hypertension. 60th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD 2009). Boston. October 30–November 1, 2009. Abstract 345.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

Karcinom jater a nonhodgkinský lymfom u pacientů s hepatitidou C – výsledky dánské kohortové studie

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

V průběhu dlouhodobé terapie nízko dávkovaným pegylovaným interferonem nedochází u pacientů s chronickou hepatitidou C ke zhoršení kognitivních funkcí

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Genetické predispozice ke vzniku hepatocelulárního karcinomu u pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Faktory ovlivňující odpověď pacientů s HCV na boceprevir – výsledky studií SPRINT-2 a RESPOND-2

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta