Přeskočit navigaci

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Zajímavá zjištění týkající se účinnosti a bezpečnosti léčby pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C přinesla studie polských autorů, publikovaná nedávno v časopise Medical Science Monitor.

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Zmiňované studie se účastnilo celkem 53 dětí ve věku od 8 do 17 let s chronickou hepatitidou C. Ty byly následně rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvořily děti dosud neléčené (n = 29), druhou naopak děti, které již léčené byly (n = 24). Všechny děti podstoupily kombinovanou terapii pegylovaným interferonem (PEG-IFN) alfa-2b v dávce 1,5 mg/kg/týden s ribavirinem v dávce 15 mg/kg/d po dobu 48 týdnů. Průměrná výchozí virová nálož byla 0,456 × 106 IU/ml, průměrná aktivita alaninaminotransferázy (ALT) byla 45,8 ± 24,3 IU/ml. Žádné z dětí netrpělo závažnějším jaterním onemocněním, než jaké by odpovídalo grade 2 a stage 2 podle Scheuera. Sérové hladiny HCV RNA byly hodnoceny metodou PCR ve 12. týdnu léčby (ke zhodnocení časné virologické odpovědi – EVR), ve 48. týdnu léčby (ke zhodnocení odpovědí na konci terapie – ETR) a v týdnu 72 (ke zhodnocení dosažení setrvalé virologické odpovědi – SVR).

Setrvalá virologická odpověď byla dosažena u 47 % dětí. Prevalence recidiv byla 7,5 %. Nejdůležitějším prediktorem dosažení SVR v obou skupinách byla nedetekovatelná HCV RNA ve 12. týdnu terapie. Ve skupině opakovaně léčených dětí zrelabovaly všechny děti, které dosáhly pouze částečné EVR (tj. sérová hladina HCV RNA poklesla o více než 2 log ve srovnání se vstupní hodnotou). U pacientů, kteří na léčbu odpověděli, byla vstupní aktivita ALT vyšší, a vstupní virová nálož naopak nižší. U všech dětí, které dosáhly SVR, zůstala HCV RNA nedetekovatelná i po 12 měsících.

Z uvedených zjištění vyplývá, že PEG-IFN s ribavirinem jsou účinné v léčbě chronické hepatitidy C u dětí. Prediktorem SVR bylo dosažení kompletní EVR. Navíc autoři uvádějí, že s vysokou mírou relapsů ve skupině opakovaně léčených pacientů by se u těchto pacientů nabízela možnost prodloužení trvání terapie.

(mik)

Zdroj: Pawłowska M, Pilarczyk M, Halota W. Virologic response to treatment with Pegylated Interferon alfa-2b and Ribavirin for chronic hepatitis C in children. Med Sci Monit 2010;16(12):CR616-621.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Farmakokinetika a farmakodynamika bocepreviru u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Terapie peginterferonem alfa2a či alfa2b v kombinaci s ribavirinem je bezpečná také u dětských pacientů

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Stupeň jaterního postižení u pacientů s chronickou hepatitidou C, srovnání latinoamerické a bělošské populace

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci