Přeskočit navigaci

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

V pozdějším věku dochází k poklesu sérových koncentrací vitamínu D. Výsledky pilotní japonské studie zaměřené na starší pacienty ukazují na možný léčebný přínos vitamínu D, pokud je přidán k terapeutické kombinaci PEG-INF/ribavirin u starších pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC).

Vitamín D může zlepšit u starších pacientů s chronickou hepatitidou C efekt terapie PEG-INF/ribavirin

V pozdějším věku dochází k poklesu sérových koncentrací vitamínu D. Výsledky pilotní japonské studie zaměřené na starší pacienty ukazují na možný léčebný přínos vitamínu D, pokud je přidán k terapeutické kombinaci PEG-INF/ribavirin u starších pacientů s chronickou hepatitidou C (CHC).

Studie byla zaměřena na starší pacienty trpící CHC (prokázaný HCV virus genotypu 1b), u kterých byl ke klasické léčbě PEG-INF/ribavirin přidán alfakalcidol jako zdroj vitamínu D. Cíli studie bylo zhodnotit účinnost a bezpečnost takové léčebné kombinace.

Do studijní skupiny bylo zahrnuto 20 pacientů s CHC ve věku 65 a více let. Z toho jen 15 pacientů splnilo vstupní kritéria a byli léčeni kombinovanou terapií PEG-INF/ribavirin s alfakalcidolem. Kontrolní skupinu tvořilo 15 věkově, pohlavím i IL28-B genotypem shodných pacientů, kteří dostávali pouze léčbu PEG-INF/ribavirin.

Celkově tedy bylo ve studii hodnoceno 14 mužů a 16 žen s mediánem věku 70 let (65–78). Sérová koncentrace 25-OH-D3 vitamínu byla u žen významně nižší než u mužů (20 ng/ml oproti 27 ng/ml, p = 0,004). Setrvalé virologické odpovědi (SVR) bylo dosaženo v 33,3 % (5/15) případů v kontrolní skupině a v 80 % (12/15) případů skupiny léčené navíc i vitamínem D (p = 0,025). Pokud jde o pohlaví, pak u mužů nebyl prokázán významný rozdíl v míře dosažení SVR (p = 0,592), ale u žen byl rozdíl signifikantně významný (87,5 % ve skupině s vitamínem D oproti 25 % v kontrolní skupině, p = 0,041). Míra relapsů byla 7,7 % ve skupině s alfakalcidolem oproti 61,5 % ve skupině kontrolní (p = 0,011). A opět ve skupině žen byla míra relapsu v kontrolní skupině 71,4 %, kdežto ve skupině s vitamínem D pouze 12,5 % (p = 0,041). Ve skupině s přidaným vitamínem D nebyly pozorovány žádné specifické nežádoucí příhody.

Z této pilotní studie zaměřené na starší populaci vyplynulo, že kombinace PEG-INF/ribavirin a alfakalcidol je efektivní a současně bezpečnou terapií. A zdá se, že konkomitantní přidání zdroje vitamínu D může vést ke snížení míry relapsů a také zlepšit dosažení SVR, zejména u starších žen.

(eza)

Zdroj: Atsukawa M., et al. Efficacy of Alfacalcidol on PEG-IFN/ Ribavirin Combination Therapy for Elderly Patients With Chronic Hepatitis C: A Pilot Study. Hepat Mon 2013 Dec 23; 13 (12): e14872; doi: 10.5812/hepatmon.14872

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Hodnocení účinnosti fluvastatinu v léčbě chronické hepatitidy C

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Exprese genů v jaterní tkáni jako prediktor odpovědi na léčbu chronické hepatitidy C

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

Srovnání účinnosti kombinace ribavirinu s Peg-IFN alfa-2a a alfa-2b: metaanalýza

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Lze predikovat SVR již ve 12. týdnu po ukončení terapie pegylovaným interferonem?

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Stanovení HCVAg při monitorování léčebné odpovědi u pacientů s hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cílená biologická léčba