Přeskočit navigaci

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Terapie hepatitidy C (HCV) prochází intenzivním výzkumem a na trh se dostávají nové látky a jejich kombinace. Složité režimy mohou přinášet zvýšené riziko nežádoucích účinků. Jak se ale ukazuje, například podle práce uveřejněné v roce 2013 v časopise Hepatology, někdy mohou vedlejší účinky fungovat i jako příznivý prognostický faktor odpovědi na léčbu. Příkladem může být anémie u pacientů léčených kombinací bocepreviru (BOC), peginterferonu alfa-2b a ribavirinu (PEG-IFN/RBV).

Anémie jako žádoucí nežádoucí účinek při léčbě hepatitidy C

Již z předchozí literatury je známo, že přidání BOC do kombinačního režimu právě s PEG-IFN/RBV signifikantně zvyšuje setrvalou virologickou odpověď (SVR) u dosud neléčených dospělých pacientů s HCV genotypu 1. Mezi nežádoucí účinky této terapie ale patří anémie, objevující se zejména v časných fázích léčby. V popisované studii bylo sledováno 1097 nemocných, kteří byli nejprve léčeni čtyři týdny terapií PEG-IFN/RBV a následně byli randomizováni do tří větví. Pacientům v první větvi bylo k léčbě přidáno placebo, pacienti z ostatních dvou větví užívali kromě PEG-IFN/RBV i BOC, buď po dobu 44 týdnů, nebo v rámci protokolu řízeného odpovědí na léčbu.

Management případné anémie, definované hladinou hemoglobinu pod 100 g/l, potom zahrnoval redukci dávky RBV a/nebo nasazení rekombinantního erytropoetinu. Oba dva zásahy byly použity u 40 % postižených, pouze erytropoetin dostalo 38 %, k samostatné redukci dávky RBV došlo u 8 % a u 14 % anemiků nedošlo k žádné intervenci. Incidence anémie byla v obou větvích s BOC 50 % oproti 31 % v placebové větvi. Jako rizikové faktory pro vznik anémie byly pozorovány nižší úvodní hladina hemoglobinu a horší clearance kreatininu.

Při hodnocení výsledků se ukázalo, že pacienti, u kterých se anémie objevila, dosahovali signifikantně častěji SVR než ti, u kterých tento účinek, tradičně vnímaný jako nežádoucí, pozorován nebyl. Zároveň bylo zjištěno, že způsob managementu anémie nemá na dosažení SVR vliv. Výskyt tohoto nežádoucího účinku tak může signalizovat i výraznější pozitivní dopad této terapie. 

(ond)

Zdroj: Sulkowski M. S., Poordad F., Manns M. P., et al. SPRINT-2 Trial Investigators. Anemia during treatment with peginterferon Alfa-2b/ribavirin and boceprevir: Analysis from the serine protease inhibitor therapy 2 (SPRINT-2) trial. Hepatology. 2013 Mar; 57 (3): 974–84; doi: 10.1002/hep.26096. Epub 2013 Feb 11.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Bezpečnost a účinnost terapie hepatitidy C inhibitory proteáz u pacientů po transplantaci jater

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Pegylovaný interferon α-2b a ribavirin v nižších dávkách u starších a/nebo cirhotických pacientů s HCV genotypu 2

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Terapie chronické hepatitidy C u drogově závislých a osob užívajících opiátovou substituční léčbu

Některé varianty genu pro inosin-trifosfát-pyrofosfatázu mohou chránit před vznikem anémie při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Některé varianty genu pro inosin-trifosfát-pyrofosfatázu mohou chránit před vznikem anémie při léčbě pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Zvládnutí neuropsychiatrických nežádoucích účinků antivirové léčby hepatitidy C umožňuje dosáhnout trvalé virologické odpovědi

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR