Přeskočit navigaci

Léčba hepatitidy C u alkoholiků

Standardizované postupy doporučují 6měsíční abstinenci před započetím terapie hepatitidy C (HCV).

Léčba hepatitidy C u alkoholiků

Standardizované postupy doporučují 6měsíční abstinenci před započetím terapie hepatitidy C (HCV). Hlavním důvodem je obava z nízké adherence k léčbě, což se týká i pacientů drogově závislých. U těchto pacientů však bylo studiemi prokázáno, že efekt terapie HCV byl srovnatelný s jinými skupinami. Pro pacienty závislé na alkoholu je často velmi obtížné dosáhnout požadované abstinence, přičemž i u nich je třeba HCV léčit. Francouzští lékaři se proto ve své studii zaměřili na účinnost terapie PEG-IFN alfa2b v kombinaci s ribavirinem právě u alkoholiků, a to za použití multidisciplinárního přístupu.

Této prospektivní observační studie se zúčastnilo 73 pacientů, kteří alkohol v daném období aktivně konzumovali nebo jejich abstinence byla kratší než šest měsíců. Odvykací léčba byla nastavena individuálně a pacientům bylo pravidelně doporučováno přestat či alespoň omezit konzumaci alkoholu. Kontrolní skupina byla vybrána z databáze pacientů tak, aby odpovídala skupině primárně testované v genotypu HCV, virové náloži, stadiu jaterní fibrózy, pohlaví a věku. Rozhodujícím bodem pro úspěšnost terapie byla stanovena setrvalá virologická odpověď (SVR).

Ve skupině testovaných jedinců bylo v průběhu léčby 27 % abstinujících pacientů, u 32 % byla kontrolovaná konzumace alkoholu a u 33 % byla konzumace excesivní. Z testované skupiny 73 pacientů dosáhlo SVR 48 % (35/73) a z kontrolní skupiny SVR dosáhlo 49 % (36/73). Nebyla prokázána žádná souvislost mezi nízkou virovou náloží či délkou abstinence v průběhu terapie a dosažením SVR. Na konci studie bylo ze 73 testovaných pacientů 22 (30 %) trvale abstinujících.

Výsledky této studie ukázaly, že i u pacientů závislých na alkoholu lze dosáhnout uspokojivé SVR. Jelikož je výskyt HCV mezi alkoholiky frekventovanější v porovnání s běžnou populací a je prokázáno, že HCV a alkohol mají synergický efekt na poškození jater, měla by být terapie HCV zvážena i u těchto pacientů. Možnost léčby HCV může navíc pro pacienta znamenat motivaci pro zvýšení úsilí v oblasti léčby vlastní závislosti.

(boba)

Zdroj: Le Lan C. et al. A multi-disciplinary approach to treating hepatitis C with interferon and ribavirin in alcohol-dependent patients with ongoing abuse. J Hepatol. 2012 Feb; 56 (2): 334–40.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Deferoxamine – slibný přípravek v terapii karcinomu jater u jedinců s pokročilým onemocněním?

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Boceprevir – šance pro HIV a HCV pozitivní pacienty

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Vliv železa na hemoxygenázu v jaterních buňkách napadených VHC

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Antivirová terapie rekurentní HCV infekce po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Hojení ran a diabetická noha