Přeskočit navigaci

Léčba hepatitidy C u alkoholiků

Standardizované postupy doporučují 6měsíční abstinenci před započetím terapie hepatitidy C (HCV).

Léčba hepatitidy C u alkoholiků

Standardizované postupy doporučují 6měsíční abstinenci před započetím terapie hepatitidy C (HCV). Hlavním důvodem je obava z nízké adherence k léčbě, což se týká i pacientů drogově závislých. U těchto pacientů však bylo studiemi prokázáno, že efekt terapie HCV byl srovnatelný s jinými skupinami. Pro pacienty závislé na alkoholu je často velmi obtížné dosáhnout požadované abstinence, přičemž i u nich je třeba HCV léčit. Francouzští lékaři se proto ve své studii zaměřili na účinnost terapie PEG-IFN alfa2b v kombinaci s ribavirinem právě u alkoholiků, a to za použití multidisciplinárního přístupu.

Této prospektivní observační studie se zúčastnilo 73 pacientů, kteří alkohol v daném období aktivně konzumovali nebo jejich abstinence byla kratší než šest měsíců. Odvykací léčba byla nastavena individuálně a pacientům bylo pravidelně doporučováno přestat či alespoň omezit konzumaci alkoholu. Kontrolní skupina byla vybrána z databáze pacientů tak, aby odpovídala skupině primárně testované v genotypu HCV, virové náloži, stadiu jaterní fibrózy, pohlaví a věku. Rozhodujícím bodem pro úspěšnost terapie byla stanovena setrvalá virologická odpověď (SVR).

Ve skupině testovaných jedinců bylo v průběhu léčby 27 % abstinujících pacientů, u 32 % byla kontrolovaná konzumace alkoholu a u 33 % byla konzumace excesivní. Z testované skupiny 73 pacientů dosáhlo SVR 48 % (35/73) a z kontrolní skupiny SVR dosáhlo 49 % (36/73). Nebyla prokázána žádná souvislost mezi nízkou virovou náloží či délkou abstinence v průběhu terapie a dosažením SVR. Na konci studie bylo ze 73 testovaných pacientů 22 (30 %) trvale abstinujících.

Výsledky této studie ukázaly, že i u pacientů závislých na alkoholu lze dosáhnout uspokojivé SVR. Jelikož je výskyt HCV mezi alkoholiky frekventovanější v porovnání s běžnou populací a je prokázáno, že HCV a alkohol mají synergický efekt na poškození jater, měla by být terapie HCV zvážena i u těchto pacientů. Možnost léčby HCV může navíc pro pacienta znamenat motivaci pro zvýšení úsilí v oblasti léčby vlastní závislosti.

(boba)

Zdroj: Le Lan C. et al. A multi-disciplinary approach to treating hepatitis C with interferon and ribavirin in alcohol-dependent patients with ongoing abuse. J Hepatol. 2012 Feb; 56 (2): 334–40.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Predikce výsledků v 8. týdnu léčby a dosažení setrvalé virologické odpovědi u pacientů léčených kombinací bocepreviru s peginterferonem alfa a ribavirinem

Rozmanitost sekvencí aminokyselin v HCV E2 proteinu v PBMC a v séru

Rozmanitost sekvencí aminokyselin v HCV E2 proteinu v PBMC a v séru

Deprese po terapii interferonem: nové poznatky

Deprese po terapii interferonem: nové poznatky

Anémie při léčbě VHC a souvislost se setrvalou virologickou odpovědí

Anémie při léčbě VHC a souvislost se setrvalou virologickou odpovědí

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Kostní minerální denzita a kostní obrat u necirhotických pacientů s chronickou hepatitidou C léčených peginterferonem a ribavirinem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly