Přeskočit navigaci

Boceprevir

Hepatitida typu C je celosvětově vedoucí příčinou jaterních onemocnění. Neexistuje proti ní účinné očkování, a proto je každá nová terapeutická možnost velice žádaná. Jednou z těchto nových možností je inhibitor NS3 proteázy boceprevir.

Boceprevir

Boceprevir (Victrelis), perorální reverzibilní inhibitor NS3 proteázy viru hepatitidy C (HCV), vytváří novou skupinu léků: přímo účinkující antivirotika (direct acting antivirals – DAA). Boceprevir je vysoce selektivní vůči serinové proteáze HCV. Jeho použití je vyhrazeno pro genotyp 1 a nesmí být použit v monoterapii. Podává se perorálně, rychle se absorbuje, vrcholu plazmatické koncentrace dosahuje během 1–2 hodin, je metabolizován aldo-ketoreduktázou a částečně cytochromem P450 (konkrétně enzymem CYP3A4/5). Podávání s léky, které inhibují enzym CYP3A4/5, může zvyšovat nebo snižovat jejich plazmatickou koncentraci. Optimální dávkování je 800 mg třikrát denně; kapsle by měly být užívány s jídlem.

Boceprevir byl schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a Evropskou lékovou agenturou a je indikován v kombinaci s peginterferonem a ribavirinem pro léčbu pacientů s hepatitidou C genotypu 1, kteří ještě nebyli léčeni nebo kteří na předchozí léčbu neodpovídali.

Ve studiích SPRINT-2 (s pacienty dosud neléčenými) a RESPOND-2 (s pacienty, jejichž předchozí léčba selhala) byl léčebný režim obsahující boceprevir vždy účinnější než standardní režimy. Nežádoucí účinky byly v léčebných režimech obdobné, ale ve skupině s boceprevirem byla častější anémie, která téměř ve 40 % vyžadovala použití erytropoetinu. Přerušení terapie kvůli nežádoucím účinkům bylo ve všech léčebných skupinách stejně časté.

Pokud jde o nákladovou efektivitu, studie prokázaly, že léčba s boceprevirem je efektivní vzhledem k celoživotní incidenci komplikací a počtu kvalitních let života. Lze tedy konstatovat, že efektivita s časem stále vzrůstá. Pro lékaře i pacienty je tato léčba složitější, než byly dřívější režimy. Edukační role lékaře je pro úspěšnou terapii naprosto zásadní a hovor s pacientem by měl být veden velmi svědomitě, hlavně vzhledem k nutné adherenci k léčbě.

(pez)

Zdroj:
Ascione A. Boceprevir in chronic hepatitis C infection: a perspective review. Ther Adv Chron Dis 2012 May; 3 (3): 113–21; doi: 10.1177/2040622312441496

 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Může ghrelin ovlivňovat jaterní fibrózu?

Může ghrelin ovlivňovat jaterní fibrózu?

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

3-nitrotyrosin jako biomarker minimální jaterní encefalopatie u pacientů s jaterní cirhózou

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

Léčba PEG-interferonem a ribavirinem u rekurence hepatitidy C genotypu 2 nebo 3 po jaterní transplantaci

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

NK buňky by mohly vysvětlovat HCV rekurenci po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci