Přeskočit navigaci

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

O faktorech spojených s dosažením setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s hepatitidou C, kteří jsou léčeni inhibitory proteáz, se ví dosud málo.

Faktory predikující odpověď na terapii boceprevirem

O faktorech spojených s dosažením setrvalé virologické odpovědi (SVR) u pacientů s hepatitidou C, kteří jsou léčeni inhibitory proteáz, se ví dosud málo. Dané problematice je věnována zajímavá práce publikovaná v květnovém vydání časopisu Gastroenterology.

V rámci popisované studie obdrželi po 4 týdnech terapie peginterferonem s ribavirinem neléčení pacienti (ze studie SPRINT-2) a ti, kteří neodpověděli na původní terapii (ze studie RESPOND-2), buď kombinaci peginterferonu s ribavirinem, nebo trojkombinaci boceprevir, peginterferon a ribavirin, a to na dobu 48 týdnů. Dobrá odpověď na terapii interferonem byla definovaná jako pokles hladiny HCV RNA v týdnu 4 alespoň o 1 log(10). Špatná odpověď pak byla definovaná jako pokles o méně než 1 log(10). K posouzení faktorů spojených s odpovědí na terapii (včetně polymorfizmu IL-28B rs 12979860) byla použita multivariační regresní analýza.

Ve studii SPRINT-2 patřily k faktorům predikujícím dosažení SVR na terapeutické trojkombinaci nízká virová nálož (OR 11,6), genotyp IL-28B (rs 12979860 CC vs. TT a CT, ORs 2,6 a 2,1), absence cirhózy (OR 4,3), HCV podtypu 1b (OR 2,0) a jiná než černošská rasa (OR 2,0). Ve studii RESPOND-2 byl jediným faktorem signifikantně spojeným s dosažením SVR předchozí relaps. Většina pacientů s rs12979860 CC, kteří obdrželi trojkombinaci, měla nedetekovatelné hladiny HCV RNA po 8. týdnu (76–89 %), a byla tak způsobilá pro zkrácení terapie. V obou studiích byl IL-28B rs12979860 CC silněji spojený s dobrou odpovědí na terapii interferonem, než tomu bylo u ostatních vstupních faktorů. Nicméně pokles HCV RNA ve 4. týdnu o ≥ 1 log(10) byl silněji spojený s dosažením SVR než polymorfizmus IL-28B rs12979860. Kombinace genotypů rs8099917 a rs12979860 nezvyšovala spojitost s dosažením SVR.

Polymorfizmus IL-28 rs 12979860 CC je spojen s odpovědí na terapeutickou trojkombinaci s boceprevirem, a může tak být nápomocný při určování kandidátů vhodných pro kratší terapeutický režim. Pokles hladiny HCV RNA o nejméně 1 log(10) ve 4. týdnu je nejsilnějším prediktorem dosažení SVR bez ohledu na polymorfizmy v genu pro IL-28B.

(mik)

Zdroj: Poordad F. et al. Factors That Predict Response of Patients With Hepatitis C Virus Infection to Boceprevir. Gastroenterology. Publikováno on-line 12. května 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2b v porovnání s pegylovaným interferonem alfa-2a spolu s ribavirinem v léčbě pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Účinnost pegylovaného interferonu alfa-2b v porovnání s pegylovaným interferonem alfa-2a spolu s ribavirinem v léčbě pacientů infikovaných virem hepatitidy C

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Úspěšná léčba chronické hepatitidy C může pacienty ochránit před rozvojem hepatocelulárního karcinomu

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Vliv pohlaví na terapeutickou odpověď na kombinovanou léčbu hepatitidy C

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Kazuistika hepatitidy C bez vytvoření protilátek při léčbě rituximabem

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Léčba boceprevirem u pacientů s rekurentní hepatitidou C po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci