Přeskočit navigaci

Prediktory léčby u pacientů s hepatitidou B a C

Zhodnocení odpovědi na léčbu již dnes pomáhá individualizovat léčbu pacientů s hepatitidou.

Prediktory léčby u pacientů s hepatitidou B a C

Zhodnocení odpovědi na léčbu již dnes pomáhá individualizovat léčbu pacientů s hepatitidou. V současnosti se připravuje k tisku článek shrnující nejnovější poznatky o všech prediktorech virové hepatitidy. Přinášíme vám z něj nejdůležitější informace.

Hepatitida B a hepatitida C představují vážný medicínský problém nejen ve světě, ale stále častěji i v naší republice. Více než 400 milionů lidí na světě je nakaženo hepatitidou B navzdory existenci vakcíny. Odhaduje se, že okolo 170 milionů osob je infikováno virem hepatitidy C. Mezi komplikace obou chorob, se kterými se setkáváme nejčastěji, patří především jaterní cirhóza a rozvoj hepatocelulárního karcinomu.

Prediktory léčebné odpovědi u chronické hepatitidy B

U chronické hepatitidy B byl hodnocen vliv několika prediktorů virologické odpovědi u pacientů léčených interferonem alfa. Nízká počáteční koncentrace virové DNA, genotyp viru A, popřípadě B a vysoké počáteční hladiny ALT jsou významně spojené s lepší odpovědí na léčbu.

U nemocných léčených nukleosidovými či nukleotidovými analogy je také důležitá počáteční hladina DNA, ovšem ne už tak genotyp viru. V průběhu léčby je nejlepším prediktorem odpovědi kinetika virové DNA. Časná odpověď na léčbu je spojena s lepší virologickou odpovědí na léčbu a nižším rizikem vzniku rezistentních mutovaných forem viru.

Prediktory léčebné odpovědi u chronické hepatitidy C

Pro současnou standardní terapii pegylovaným interferonem alfa v kombinaci s ribavirinem pacientů s chronickou hepatitidou C platí, že mezi nezávislé prediktory dosažení setrvalé virologické odpovědi patří infekce virem genotypu 2 a 3, počáteční virová nálož pod 400 000-800 000 IU/ml. Dalšími ukazateli jsou asijská či indoevropská národnost, mladší věk, nižší hladiny GGT, absence pokročilé fibrózy, cirhózy či steatózy.

Nejlepším prediktorem založeným na průběžných výsledcích léčby zůstává dosažení takzvané rychlé virologické odpovědi, tedy dosažení nedetekovatelné hladiny RNA viru po čtyřech týdnech terapie.

Autorka přehledového článku uzavírá, že predikce odpovědi na léčbu má své důležité místo v plánování léčby u pacientů s hepatitidou B a C. Slouží k větší individualizaci především délky léčby s ohledem na nepříjemné vedlejší účinky léčby.

(hul)

Zdroj: Kau A, et al. Treatment predictors of a sustained virologic response in hepatitis B and C. J Hepatol 2008; doi:10.1016/j.jhep.2008.07.013.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Terapie chronické hepatitidy C interferonem alfa-2b u pacientů s thalasemií major

Výskyt MALT lymfomů u pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C je asociován s translokací t(14;18)

Výskyt MALT lymfomů u pacientů infikovaných virovou hepatitidou typu C je asociován s translokací t(14;18)

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Body mass index je u HCV pozitivních pacientů spojen s věkem manifestace hepatocelulárního karcinomu

Body mass index je u HCV pozitivních pacientů spojen s věkem manifestace hepatocelulárního karcinomu

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Interakce mezi warfarinem a boceprevirem může způsobovat sníženou účinnost warfarinu

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Statiny zlepšují odpověď na standardní léčbu chronické hepatitidy typu C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba