Přeskočit navigaci

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

Léčba hepatitidy C prochází intenzivním výzkumem. Na trhu se objevují nové originální molekuly a aktualizuje se také použití jejich kombinací. Článek z letošního roku uveřejněný v časopise Hepatology International hodnotil použití pegylovaného interferonu v kombinaci s ribavirinem v léčbě rekurentní hepatitidy C genotypu 3 (HCV G3). Tato práce se týkala pacientů po prodělané transplantaci jater. Kombinace uvedených látek se ukázala jako účinná a srovnatelná s podáváním u netransplantovaných nemocných. Jako nezávislý prediktor udržení odpovědi a delšího dlouhodobého přežití byla popsána pokročilost jaterní fibrózy.

I transplantovaní pacienti s HCV profitují z kombinace peginterferonu a ribavirinu

Skupina kanadských autorů do studie zahrnula pacienty léčené v období mezi lety 2002 a 2013. Antivirová terapie u nich byla zahájena po histologickém potvrzení rekurentní infekce HCV s fibrózou alespoň 2. stupně. Léčba trvala v závislosti na dosažení časné virologické odpovědi (EVR) 24 nebo 36 týdnů. Primárním sledovaným parametrem byla setrvalá virologická odpověď (SVR), zjišťovány byly také její prediktory a dlouhodobé přežití nemocných.

Screenováno bylo dohromady 492 recipientů jaterního štěpu, kteří podstoupili transplantaci z důvodu jaterní cirhózy v terénu HCV nebo hepatocelulárního karcinomu, u 110 z nich byla potvrzena infekce HCV G3. Celkem 90 % pacientů, kteří obdrželi kombinaci pegylovaného interferonu a ribavirinu, dosáhlo EVR; 71 % následně dokonce SVR. Mezi prediktory SVR patřily dosažení EVR (p < 0,001), terapie podávaná po dobu 36 týdnů (p < 0,001) a fibróza maximálně 3. stupně (p = 0,008). Poslední jmenovaný parametr se ukázal jako nezávislý prediktivní faktor (OR 0,18, 95% CI 0,05–0,67). Pacienti, u kterých se podařilo dosáhnout SVR, měli také signifikantně delší dlouhodobé přežití. Deset let po stanovení diagnózy přežilo 95 % z nich ve srovnání s pouhými 20 % těch, kteří SVR nedosáhli.

Účinnost antivirové terapie peginterferonem s ribavitinem v léčbě rekurentní infekce HCV (genotyp 3) u nemocných po transplantaci jater je tak vysoká a srovnatelná s netransplantovanými nemocnými. 

(ond)

Zdroj: Faisal N., Mumtaz K., Marquez M., Renner E. L., Lilly L. B. High sustained virological response to pegylated interferon and ribavirin for recurrent genotype 3 hepatitis C infection post-liver transplantation. Hepatol Int. 2015 Jan; 9 (1): 76–83; doi: 10.1007/s12072-014-9589-6.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegintron

Pegintron

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Genový profil a charakteristika s virovou hepatitidou asociovaného hepatocelulárního karcinomu

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Boceprevir lze užívat i při opiátové substituční terapii

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Dlouhodobá terapie pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem zlepšuje setrvalou virologickou odpověď u pacientů s chronickou hepatitidou C

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Vysoká míra dosažení SVR u pacientů s rychlou virologickou odpovědí – výsledky studie PROPHESYS

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Terapeutická trojkombinace BI201335, BI207127 a RBV u dosud neléčených pacientů s HCV genotypu 1 – výsledky studie SOUND-C2

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Osteoporóza a jak jí předcházet