Přeskočit navigaci

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Jednou z možných cest, jak anémii asociovanou s terapií chronické hepatitidy C (HCV) léčit, je redukce dávky ribavirinu (RBV). Některé práce však spekulují, že snížení dávek ribavirinu může vést k menší účinnosti v dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Některá data naznačila, že k dosažení optimální SVR by redukce RBV neměla klesnout pod 60–80 % zamýšlené dávky. Ke zlepšení anémie je pak možno podávat erytropoetin (EPO) a krevní transfuze. Práce nedávno publikovaná v časopise Gastroenterology se zabývala hodnocením efektu redukce ribavirinu a/nebo EPO terapie na dosažení SVR.

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Anémie je v terapii chronické hepatitidy C dobře známou nežádoucí příhodou, která je spojena jak s pegylovaným interferonem alfa (PEG/INF), tak i RBV či boceprevirem, a to zejména jsou-li léky podávány v terapeutické kombinaci. U RBV jde zejména o hemolýzu, u peginterferonu pak o supresi kostní dřeně, u bocepreviru je etiologie asociované anémie neznámá. To, jak který lék konkrétně ovlivňuje míru anémie při kombinované terapii, je dáno mimo jiné renálními funkcemi pacienta, tělesným povrchem, stupněm jaterní fibrózy či mírou RBV expozice.

Do multicentrické randomizované studie bylo zařazeno 687 pacientů s infekcí HCV genotypu 1, kteří byli léčeni 4 týdny PEG/INF + RBV a následně těmito léky s přidáním bocepreviru. Ti z pacientů (n = 500), u kterých došlo v průběhu studie k rozvoji anémie, tedy k poklesu hemoglobinu pod 100 g/l, byli dále léčeni buď redukcemi dávek RBV (n = 249), nebo podáváním EPO (n = 251).

Výsledky ukázaly, že míra dosažení SVR byla srovnatelná u obou skupin pacientů (redukce dávky RBV 71,5 % oproti EP 70,9 %), a to bez ohledu na to, v jakém časovém bodu došlo k první léčebné intervenci ke zvládnutí anémie, a také bez závislosti na maximální dávce RBV. Dále se ukázalo, že pacienti, kteří dostali < 50 % celkového množství RBV (vyjádřeného v miligramech) daného protokolem, dosáhli signifikantně v menší míře SVR než ti, u kterých množství podaného RBV dosáhlo ≥ 50 % dávky dané protokolem (p < 0,0001). Pacienti, u kterých nedošlo k rozvoji anémie, dosáhli SVR ve 40,1 %.

Autoři studie shrnují získané informace tak, že dle jejich zkušenosti může být redukce dávky ribavirinu primárním přístupem k terapii anémie u pacientů s HCV infekcí léčených PEG/INF + RBV + boceprevirem. Dále pak konstatují, že redukce dávkování RBV v průběhu trojkombinační terapie neovlivňuje míru dosažené SVR. Nicméně je velmi důležité, aby pacient obdržel nejméně 50 % celkového množství RBV (vyjádřeného v miligramech) daného doporučeními pro terapii HCV.

(eza)

Zdroj: Poordad F. et al. Effects of Ribavirin Dose Reduction vs Erythropoietin for Boceprevir-Related Anemia in Patients With Chronic Hepatitis C Virus Genotype 1 Infection. Gastroenterology. 2013; 145 (5): 1035–1044. 

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Závislost virové kinetiky HCV na výchozí hodnotě CD4+ T-buněk v průběhu terapie pegIFN-alpha-2b u HIV/HCV koinfikovaných pacientů

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Diagnostika a prevalence HCV infekce u vysoce rizikové městské populace

Diagnostika a prevalence HCV infekce u vysoce rizikové městské populace

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Navzdory komplikacím panuje ohledně vývoje nových léků k léčbě hepatitidy C spíše optimismus

Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

 Polymorfismus 1A7 genu pro UDP-glukuronosyltransferázu je asociován s jaterní cirhózou

Hepatitida C a těhotenství: analýza faktorů asociovaných s vertikálním přenosem

Hepatitida C a těhotenství: analýza faktorů asociovaných s vertikálním přenosem

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba