Přeskočit navigaci

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Starší pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) představují část populace, která se jen málokdy stává předmětem klinických studií.

Prediktivní faktory odpovědi na terapii pegylovaným interferonem u starších pacientů s chronickou hepatitidou C

Starší pacienti s chronickou hepatitidou C (HCV) představují část populace, která se jen málokdy stává předmětem klinických studií. O prediktivních faktorech dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u těchto pacientů se tedy ví v současnosti opravdu málo. Právě na tyto pacienty se však ve své práci zaměřili italští gastroenterologové.

Cílem zmiňované studie bylo zhodnotit účinnost terapie pegylovaným interferonem (PEG-IFN) s ribavirinem u pacientů s chronickou hepatitidou C ve věku 65 let a více a identifikovat prediktory dosažení SVR před zahájením této terapie.

Do studie bylo zařazeno 57 pacientů ve věku 65 let a starších, kteří podstoupili kombinovanou terapii PEG-IFN s ribavirinem. Autoři hodnotili jak procento dosažení SVR, tak i další s ním související demografické, klinické, biochemické a virologické parametry. Mimo jiné také hodnotili, jestli by mohla sérová hladina HCV-RNA ve 12. týdnu terapie predikovat dosažení SVR.

Při analýze bylo zjištěno, že SVR dosáhlo celkem 25 pacientů (45 %). Jediným prediktivním faktorem dosažení SVR byl HCV genotyp 2 a 3 (p = 0,02). Pozitivní nález sérové hladiny HCV-RNA nebo pokles virové nálože o méně než dva dekadické logaritmy ve 12. týdnu představoval stoprocentní negativní prediktivní hodnotu pro dosažení SVR. V průběhu terapie nebylo zaznamenáno žádné úmrtí. Léčba však byla u 10 pacientů (17 %) přerušena z důvodů nežádoucích účinků, a to zejména kardiovaskulárních.

Z uvedených zjištění autoři usuzují, že hodnocení virologických parametrů před léčbou PEG-IFN i během ní může pomoci identifikovat zejména ty starší pacienty, kteří můžou při antivirové terapii chronické hepatitidy C dosáhnout SVR s větší pravděpodobností.

(mik)

Zdroj: Giannini E. G., Basso M., Savarino V., Picciotto A.: Predictive factors for response to peginterferon-alpha and ribavirin treatment of chronic HCV infection in patients aged 65 years and more. Dig Dis Sci. 2010; 55 (101): 3193–3199.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Dentální obtíže oddalují zahájení terapie interferonem u pacientů s VHC

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Specifická genová exprese v jaterních buňkách predikuje odpověď na terapii interferonem u pacientů s chronickou hepatitidou C

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Metabolické poruchy jako prediktory rozvoje hepatocelulárního karcinomu u pacientů s chronickou hepatitidou C

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Účinnost a bezpečnost telapreviru a bocepreviru u pacientů s hepatitidou C genotypu 1 – metaanalýza

Lékové interakce při terapii boceprevirem a telaprevirem

Lékové interakce při terapii boceprevirem a telaprevirem

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Možné využití sérových testů ke stanovení poškození jater při chronické hepatitidě C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity