Přeskočit navigaci

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Vzhledem k omezené účinnosti a vysoké míře nežádoucích účinků spojených s léčbou recidivy hepatitidy C (HCV) po transplantaci jater by měla být v daných případech zvážena individuální léčebná strategie.

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Vzhledem k omezené účinnosti a vysoké míře nežádoucích účinků spojených s léčbou recidivy hepatitidy C (HCV) po transplantaci jater by měla být v daných případech zvážena individuální léčebná strategie. Japonští gastroenterologové se proto rozhodli provést studii, která by odhalila prediktory odpovědi na antivirovou terapii HCV po transplantaci jater od žijícího dárce (LDLT) a blíže také popsala přidružené nežádoucí účinky. Jednalo se o retrospektivní studii, do které bylo zahrnuto 125 HCV pozitivních příjemců jaterního štěpu od žijícího dárce, kteří obdrželi terapii interferonem s ribavirinem a/nebo peginterferonem s ribavirinem v japonském Kyoto, a to v období od ledna 2001 do června 2011.

Sérové hladiny HCV RNA byly nedetekovatelné po 48 týdnech terapie u 77 (62 %) ze 125 pacientů, u těchto jedinců tedy došlo k virologické odpovědi (VR). U 50 (43 %) ze 117 pacientů pak bylo dosaženo setrvalé virologické odpovědi (SVR). K prediktivním faktorům spojeným s dosažením VR a SVR patřily dle jednorozměrné analýzy nízké sérové hladiny HCV RNA před transplantací, jiný HCV genotyp než 1 a nízké sérové hladiny HCV RNA před zahájením terapie. Kromě toho byla LDLT od  AB0-inkompatibilních dárců signifikantně spojena s VR. Počet leukocytů a neutrofilů před zahájením léčby interferonem pak byly spojeny s dosažením SVR. Vícerozměrná analýza prokázala, že dvě proměnné, a to předtransplantační sérová hladina HCV RNA nižší než 500 kIU/ml a non1 HCV genotyp, byly spojeny s dosažením jak VR, tak SVR a že AB0-inkompatibilita byla spojena s VR. Nebyly nalezeny žádné proměnné, které by signifikantně ovlivnily ukončení či přerušení terapie.

Virologickou odpověď na antivirovou terapii u pacientů s rekurentní hepatitidou C po LDLT lze tedy predikovat ještě před transplantací, a to na základě HCV genotypu a předtransplantačních sérových hladin HCV-RNA. LDLT od AB0-inkompatibilních dárců se tak může podílet na efektivnější terapii interferonem.

(mik)

Zdroj: Ueda Y. et al. Pretransplant serum hepatitis C virus RNA levels predict response to antiviral treatment after living donor liver transplantation. PLoS One. 2013; 8 (3): e58380; doi: 10.1371/journal.pone.0058380.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Standardní léčba chronické hepatitidy C snižuje progresi jaterního poškození, i pokud nedojde k úplné eradikaci viru

Standardní léčba chronické hepatitidy C snižuje progresi jaterního poškození, i pokud nedojde k úplné eradikaci viru

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Terapie hepatitidy C u dětí

Terapie hepatitidy C u dětí

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Věk a celková dávka ribavirinu jsou nezávislými prediktory relapsu po terapii interferonem

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci