Přeskočit navigaci

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Při léčbě virové hepatitidy C (VHC) je hlavním cílem dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Za tuto odpověď je považována negativita VHC-RNA na konci terapie a 6 měsíců po ukončení léčby.

Trvání setrvalé virologické odpovědi u pacientů s chronickou virovou hepatitidou C

Při léčbě virové hepatitidy C (VHC) je hlavním cílem dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR). Za tuto odpověď je považována negativita VHC-RNA na konci terapie a 6 měsíců po ukončení léčby. Jak dlouhé trvání tato odpověď skutečně má? To zkoumali korejští lékaři ve své studii zaměřené právě na trvání SVR i v průběhu delšího časového úseku.

Do retrospektivní studie byli zahrnuti pacienti s VHC léčení antivirotickou terapií (interferonem s ribavirinem či bez něj) v letech 1995 až 2009, kteří dosáhli negativní hladiny VHC-RNA (< 50 IU/ml, určeno dle PCR metody) 6 měsíců od konce terapie.

Charakteristika sledovaného vzorku

Průměrný věk 196 pacientů, z nichž 89 (45 %) bylo mužů, byl 46,13 ± 11,1 roku (rozpětí od 17 do 73 let). Dle bioptického vyšetření bylo průměrné stadium fibrózy 1,50 ± 0,94 a histologický index aktivity 7,18 ± 2,43. Celkem 139 pacientů bylo léčeno kombinací pegylovaného interferonu (INF) s ribavirinem, 21 pacientů obdrželo jako terapii klasický INF s ribavirinem a 36 pacientů bylo léčeno samotným INF. 179 pacientů bylo léčeno 12 měsíců, 14 pacientů dostávalo léčbu 6 měsíců a 3 byli léčeni celých 18 měsíců. U 138 pacientů byl prověřen také genotyp: 77,5 % jich mělo genotyp 1b a 22,5 % mělo genotyp odlišný.

Výsledky

Po dosažení SVR byla střední doba sledování 33,5 měsíce (rozpětí od 6 do 112 měsíců) a v průběhu této periody byl relaps pozorován pouze u 2 pacientů (1,02 %), a to 18 a 48 měsíců po ukončení léčby. Hladina aminotransferáz byla normální u 96,4 % pacientů a v průběhu následného sledování nebyly pozorovány žádné komplikace.

Z celkového počtu 196 pacientů jich 98,9 % s dosaženou SVR při léčbě VHC projevilo skutečně trvalou odpověď, a to v průběhu dlouhodobého sledování kolem 3 let, přičemž u pacientů s relapsem byla přítomna pouze intermitentní či nízká virémie.

(boba)

Zdroj: Uyanikoglu A., Kaymakoglu S., Danalioglu A., et al. Durability of Sustained Virologic Response in Chronic Hepatitis C. Gut Liver. 2013 July; 7 (4): 458–461.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegintron

Pegintron

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Menopauza a obezita jsou spojeny s relapsem chronické hepatitidy C u pacientů léčených pegylovaným interferonem s ribavirinem

Snížení dávky a zkrácení trvání terapie pegylovaným interferonem alfa-2b u pacientů s HCV genotypem 2/3

Snížení dávky a zkrácení trvání terapie pegylovaným interferonem alfa-2b u pacientů s HCV genotypem 2/3

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Variace genů spojené se vznikem karcinomu jater u pacientů s hepatitidou C

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Léčba akutní hepatitidy C pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů infikovaných virem lidské imunodeficience

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Setrvalá virologická odpověď na terapii PEG-interferonem u pacientů infikovaných HCV genotypu 2 a 3, s koinfekcí HIV nebo bez ní

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba