Přeskočit navigaci

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Léky ze skupiny přímo působících antivirotik (DAA), kam řadíme boceprevir a telaprevir, byly již schváleny pro terapii virové hepatitidy C (HCV).

Monoterapie boceprevirem u zatím neléčených pacientů s chronickou hepatitidou C genotypu 2/3 a jeho antivirová aktivita

Léky ze skupiny přímo působících antivirotik (DAA), kam řadíme boceprevir a telaprevir, byly již schváleny pro terapii virové hepatitidy C (HCV). Doposud dostupné studie prokázaly velmi pozitivní účinek léčby trojkombinací (pegylovaný interferon alfa, ribavirin a boceprevir) především u pacientů s HCV s genotypem 1. Argentinská studie se zaměřila na možnost použití DDA u HCV genotypu 2 (G2) a 3 (G3).

Metody

V experimentu vědci hodnotili aktivitu bocepreviru a telapreviru in vitro třemi metodami. Zkoumali aktivitu proti izolovaným enzymům (NS3/4A enzyme assay), aktivitu v testu zaměřeném na replikony (HCV replicon assay) a dále provedli cell-based HCV NS3/4A protease assay, kdy byly vzorky NS3/4A naklonovány s využitím vzorků od pacientů dosud proteázami neléčených, kteří však nebyli součástí klinické studie. Fáze I klinické studie hodnotila protivirovou aktivitu bocepreviru v monoterapii (200 mg dvakrát denně, 400 mg dvakrát denně, 400 mg třikrát denně) v porovnání s placebem v průběhu 14denní terapie u pacientů s HCV G2/G3 dosud neléčených.

Výsledky

Boceprevir a telaprevir podobně inhibovaly G1 a G2 NS3/4A enzymy, dále replikaci v G1 a G2 replikonech a v cell-based assay. Nicméně telaprevir ukázal nižší potenciál v porovnání s boceprevirem proti HCV G3a enzymu, nižší potenciál u G3a replikonu a také proti HCV G3a NS3 izolátu v cell-based assay. U pacientů s HCV G2/G3 dosáhla léčba boceprevirem (400 mg třikrát denně) maximálního průměrného poklesu HCV RNA o 1,60 log oproti 0,21 log při podávání placeba.

Závěr

In vitro byl boceprevir byl aktivnější než telaprevir proti HCV G3 NS3/4A enzymu v biochemickém i buněčném pokusu a proti G3 izolátům v replikonovém pokusu. Při terapii dosud neléčených pacientů infikovaných HCV G2/G3 pomocí bocepreviru (400 mg třikrát denně) došlo k poklesu hladiny HCV RNA srovnatelnému s poklesy pozorovanými při stejné dávce u pacientů s HCV G1 infekcí (dříve léčených).

(boba)

Zdroj: Silva M. O. at al. Antiviral Activity of Boceprevir Monotherapy in Treatment-Naive Subjects With Chronic Hepatitis C Genotype 2/3. J Hepatol. Publikováno online 27. února 2013; doi: 10.1016/j.jhep.2013.02.018.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Odpověď na léčbu pegintronem u asijské a bělošské populace

Pozitivní vliv antivirové léčby na dlouhodobou prognózu u pacientů s cirhózou a s chronickou hepatitidou C

Pozitivní vliv antivirové léčby na dlouhodobou prognózu u pacientů s cirhózou a s chronickou hepatitidou C

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Užívání bocepreviru významně neovlivňuje farmakokinetiku preparátů užívaných v udržovací substituční léčbě při závislosti na opioidech

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Účinnost a bezpečnost terapie pegylovaným interferonem u dětí a dospívajících – výsledky metaanalýzy

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Účinky bocepreviru a telapreviru na farmakokinetiku maraviroku: otevřená studie u zdravých dobrovolníků

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba