Přeskočit navigaci

Úprava anémie u pacientů léčených trojkombinací s boceprevirem – snížení dávky ribavirinu versus použití erytropoetinu

Anémie bývá častým nežádoucím účinkem terapie peginterferonem s ribavirinem (PEG2b/RBV). Její závažnost se zpravidla zhoršuje, pokud je k zmiňované dvojkombinaci přidán inhibitor proteázy.

Úprava anémie u pacientů léčených trojkombinací s boceprevirem – snížení dávky ribavirinu versus použití erytropoetinu

Anémie bývá častým nežádoucím účinkem terapie peginterferonem s ribavirinem (PEG2b/RBV). Její závažnost se zpravidla zhoršuje, pokud je k zmiňované dvojkombinaci přidán inhibitor proteázy. V managementu anémie je pak vyžíván erytropoetin (EPO) nebo redukce dávky ribavirinu (RBV). Nedávno byla prezentována studie, která porovnávala tyto dva možné přístupy vedoucí k úpravě anémie.

Popisované mezinárodní nezaslepené studie se účastnili dosud neléčení pacienti s hepatitidou C (HCV) genotypu 1 (n = 687) se vstupní hodnotou hemoglobinu (Hb) 12–15 g/dl (ženy) nebo 13–15 g/dl (muži). Tito pacienti obdrželi terapii PEG2b/RBV (600 až 1 400 mg/d) po dobu 4 týdnů a poté trojkombinaci BOC (800 mg třikrát denně)/PEG2b/RBV po dobu 24 nebo 44 týdnů (v závislosti na hladině HCV-RNA v 8. týdnu léčby). Aby se zabránilo přerušení léčby, mohli autoři studie využít EPO, redukci dávky RBV nebo transfuze u pacientů s Hb ≤ 8,5 g/dl. Primárním cílem studie pak bylo porovnat míru dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) v jednotlivých skupinách.

Průměrný věk účastníků studie byl 49 let, v 77 % se jednalo o kavkazskou rasu, 63 % tvořily ženy a 76 % pacientů mělo HCV genotypu 1. K rozvoji anémie došlo u celkem 500 pacientů, kteří byli následně randomizováni buď k redukci dávky RBV (o 200–400 mg/d), nebo k terapii EPO (40 000 j. týdně subkutánně). Dosažení SVR i míra relapsů byly podobné v obou skupinách (71,5 % vs. 70,9 %; 9,7 % vs. 9,6 % v daném pořadí). Časná redukce dávky RBV (ve srovnání s časně podaným EPO) neovlivnila negativně dosažení SVR. V důsledku nežádoucích účinků došlo k vyřazení ze studie u 11 % pacientů ve skupině s redukcí dávky RBV a u 13 % pacientů ve skupině s EPO, z důvodu anémie tomu tak bylo pouze u 2,0 %, resp. 2,4 % pacientů. Výskyt příznaků podobných chřipce, únavy, deprese/úzkosti, dušnosti a kardiovaskulárních příhod byly podobné v obou skupinách.

U anemických pacientů užívajících kombinovanou terapii BOC/PEG2b/RBV s potřebou redukce dávky RBV či použití EPO bylo SVR dosaženo v 71 %. Na základě výsledků studie doporučují autoři k primární úpravě anémie redukci dávky RBV. Bezpečnostní profily byly podobné bez ohledu na strategii managementu anémie.

(mik)

Zdroj: Poordad F. F. et al. A RANDOMIZED TRIAL COMPARING RIBAVIRIN DOSE REDUCTION VERSUS ERYTHROPOIETIN FOR ANEMIA MANAGEMENT IN PREVIOUSLY UNTREATED PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C RECEIVING BOCEPREVIR PLUS PEGINTERFERON/RIBA. Prezentováno na EASL International Liver Congress 2012, Barcelona, Španělsko, 18.–22. dubna 2012.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Suplementace acetyl-L-karnitinu během terapie HCV infekce pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem – vliv na pracovní výkon

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Hepatitida C zvyšuje riziko karcinomu jater

Těhotenství a infekce virem hepatitidy C

Těhotenství a infekce virem hepatitidy C

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Boceprevir je velmi úspěšnou léčbou u menopauzálních žen s HCV genotypu 1

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Předtransplantační sérové hladiny HCV RNA predikují odpověď na antivirovou terapii po transplantaci od žijícího dárce

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Virologická odpověď na léčbu pegylovaným interferonem alfa-2b s ribavirinem u dětí s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida