Přeskočit navigaci

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Cílem autorů z francouzského Nice bylo ověřit virologickou odpověď pacientů infikovaných současně virem hepatitidy C (HCV) a HIV na léčbu telaprevirem nebo boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem (PEG-IFN/RBV).

Virologická odpověď na léčbu inhibitory NS3/4A u pacientů koinfikovaných virem hepatitidy C a HIV

Do studie byli zahrnuti pacienti infikovaní HCV genotypu 1 s koinfekcí HIV, kteří se mezi srpnem 2011 a říjnem 2013 léčili na infekčním a interním oddělení Univerzitní nemocnice v Nice ve Francii. Pacientům byla dle standardních protokolů podávána trojkombinace PEG-IFN/RBV s telaprevirem nebo boceprevirem. Stupeň jaterní fibrózy byl pro potřeby studie stanoven elastometrií s cut-off hodnotami pro stadium F0-F1 < 7,1 kPa, F2 = 7,1–9,5 kPa, F3 = 9,5–14,5 kPa a F4 ≥ 14,5 kPa. Hodnoceno bylo procento pacientů, kteří 12 týdnů po ukončení léčby dosáhli setrvalé virologické odpovědi (SVR), frekvence a typ nežádoucích účinků a mutace podmiňující rezistenci k inhibitorům NS3/4A proteázy.

Studie zahrnovala celkem 41 pacientů, z nichž 13 (31,7 %) nebylo pro HCV dříve léčeno, 22 (53,7 %) mělo pokročilou fibrózu nebo cirhózu (stadium F3 a F4) a žádný neměl dekompenzovanou cirhózu ani hepatocelulární karcinom. Všem pacientům byla podávána antiretrovirová terapie sestávající u většiny z kombinace nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy, inhibitoru proteázy a integrázového inhibitoru. Hladina HIV-RNA byla u všech nedetekovatelná.

Ze 40 pacientů, jejichž údaje byly 12 týdnů po ukončení léčby dostupné, bylo SVR dosaženo u 21 (52,5 %) jedinců. Ve skupině 21 pacientů s pokročilou fibrózou (stadium F3–F4) bylo SVR dosaženo u 11 z nich (52,4 %). Léčbu nedokončilo 15 (37,5 %) pacientů – u 5 nedošlo k léčebné odpovědi, 3 léčbu ukončili z vlastního rozhodnutí a u 7 došlo k přerušení v důsledku nežádoucích účinků. Hlavními nežádoucími účinky byly těžká anémie (88 %) a vyrážka (25 %). Nebyla nalezena přítomnost mutací, z nichž by se dalo před začátkem terapie predikovat vyšší riziko vzniku rezistence k inhibitorům HCV proteázy.

Telaprevir a boceprevir mají v léčbě koinfekce HCV–HIV své místo, a to i u pacientů s pokročilým kompenzovaným poškozením jater, u kterých v minulosti selhala léčba PEG-IFN/RBV.

(epa)

Zdroj: Naqvi A., Giordanengo V., Dunais B., et al. Virological response and resistance mutations to NS3/4A inhibitors in hepatitis C virus-human immunodeficiency virus coinfection. World J Hepatol. 2015 Aug 28; 7 (18): 2177–83; doi: 10.4254/wjh.v7.i18.2177.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Délka léčby chronické hepatitidy C genotypu 6 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu

Délka léčby chronické hepatitidy C genotypu 6 kombinací pegylovaného interferonu a ribavirinu

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Infekce virem hepatitidy C u dětí po transplantaci jater

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Vývoj biodegradabilních nanočástic k cílenému transportu ribavirinu

Metaanalýza terapie boceprevirem a telaprevirem u chronické hepatitidy typu C

Metaanalýza terapie boceprevirem a telaprevirem u chronické hepatitidy typu C

Novinky ve strategii léčby pegylovaným interferonem

Novinky ve strategii léčby pegylovaným interferonem

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Láká vás vyzkoušet vodní dýmku? Pak pozor nejen na infekce!