Přeskočit navigaci

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Virus hepatitidy C (HCV) je vysoce variabilní, s nejméně 6 různými genotypy. Je dobře známo, že genotyp významně ovlivňuje odpověď na terapii interferonem a také že pacienti s genotypem 1 a 4 odpovídají na terapii hůře než ti s genotypy 2 nebo 3.

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Virus hepatitidy C (HCV) je vysoce variabilní, s nejméně 6 různými genotypy. Je dobře známo, že genotyp významně ovlivňuje odpověď na terapii interferonem a také že pacienti s genotypem 1 a 4 odpovídají na terapii hůře než ti s genotypy 2 nebo 3. Virové subtypy – nebo podskupiny genotypů – můžou také sehrávat důležitou roli. Podle studie publikované v prosinci 2009 v Journal of Medical Virology je subtyp 1a spojen s horší odpovědí na terapii než subtyp 1b. Jiná nedávno publikovaná studie prokázala, že větší rozmanitost kvazidruhů HCV – nebo drobné variace v rámci jednoho jedince – můžou zvýšit pravděpodobnost časné virologické odpovědi (EVR).

Subtypy HCV

V první studii Florence Legrand-Abravane s kolegy a ve spolupráci s francouzskou AC11 HCV Study Group hodnotili vliv subtypů HCV na dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u HCV pozitivních pacientů s genotypem 1, 4, 5 nebo 6. Do studie bylo zařazeno 597 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli léčeni pegylovaným interferonem a ribavirinem po dobu 48 týdnů.

Výsledky

 • Z celkového počtu 597 pacientů dosáhlo SVR 37,8 %.
 • Dle jednorozměrné analýzy dosáhli jedinci se subtypem HCV 1b SVR častěji (39,0 %) než pacienti se subtypem 1a (30,6 %; p = 0,06, což se blíží statistické významnosti).
 • Procento dosažení SVR bylo podobné u pacientů se subtypy 4a (51,3 %) nebo 4d (51,7 %).
 • Dle multivariační analýzy bylo se SVR nezávisle spjato 5 faktorů:
  • věk pacienta: OR 0,97;
  • absence jaterní cirhózy: OR 2,92 (P < 0,01);
  • absence koinfekce HIV: OR 2,08 (P < 0,01);
  • nízká výchozí virová nálož HCV RNA: OR 1,74 (P < 0,01);
  • infekce subtypem HCV 1b (OR 1,61, P = 0,04) nebo 4a/4d (OR 2,03, P = 0,03).

V závěru autoři studie uvádějí: „Mezi těžko léčitelnými genotypy je subtyp 1a spojen s horší odpovědí na antiHCV terapii než subtypy 1b, 4a a 4d.“

Kvazidruhy HCV

Ve druhé studii, zveřejněné v prosinci 2009 v časopise Hepatology, provedli Xiaofeng Fan ze St. Louis University School of Medicine spolu s kolegy z USA a Číny velkou analýzu kvazidruhů u HCV pozitivních pacientů s genotypem 1. Do studie bylo zahrnuto 153 pacientů. Autoři během prvních 12 týdnů léčby zachytili celkem 4 314 virových klonů HCV lišících se v hypervariabilní oblasti 1. Poté následovala detailní genetická analýza.

Výsledky

 • Analýza prokázala exponenciální rozdělení rozmanitosti kvazidruhů u pacientů vyšetřených v rámci této studie.
 • Většina účastníků (63 %) vykazovala minimální rozmanitost kvazidruhů s genetickou vzdáleností menší než 0,2.
 • V podskupině pacientů s vysokou rozmanitostí kvazidruhů s genetickou vzdáleností d > 0,53 dosáhlo časné virologické odpovědi (early virological response – EVR) signifikantně vyšší procento jedinců (89,5 %).
 • Zjištění u této podskupiny významnou měrou podporují hypotézy o celkové spojitosti EVR se zvýšenou rozmanitostí kvazidruhů.
 • EVR byla také spojena s evolučním modelem dynamických změn kvazidruhů.

Na základě těchto poznatků autoři shrnují: "EVR je spojena se zvýšenou rozmanitostí a komplexností kvazidruhů HCV, a to zejména u pacientů se signifikantně vyšší HCV genetickou heterogenitou."

(mik)

Zdroje:

 1. F. Legrand-Abravanel, P. Colson, H. Leguillou-Guillemette, and others. Influence of the HCV subtype on the virological response to pegylated interferon and ribavirin therapy. Journal of Medical Virology 81 (12): 2029–2035. December 2009.
 2. X. Fan, Q. Mao, D. Zhou, and others. High diversity of hepatitis C viral quasispecies is associated with early virological response in patients undergoing antiviral therapy. Hepatology 50 (6): 1765–1772. December 2009.
Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Pegylovaný interferon a ribavirin v léčbě chronické hepatitidy C genotypu 6

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Faktory ovlivňující terapeutickou odpověď na pegylovaný interferon a ribavirin u různých genotypů chronické hepatitidy C

Prevence recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Prevence recidivy hepatitidy C po transplantaci jater

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Farmakokinetické zhodnocení interakce mezi boceprevirem a atorvastatinem nebo pravastatinem

Vliv mateřského mléka na virus hepatitidy C

Vliv mateřského mléka na virus hepatitidy C

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Nízké dávky interferonu v monoterapii hemodialyzovaných pacientů s HCV infekcí

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Zelený zákal