Přeskočit navigaci

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Virus hepatitidy C (HCV) je vysoce variabilní, s nejméně 6 různými genotypy. Je dobře známo, že genotyp významně ovlivňuje odpověď na terapii interferonem a také že pacienti s genotypem 1 a 4 odpovídají na terapii hůře než ti s genotypy 2 nebo 3.

Vliv subtypu a kvazidruhu HCV na virologickou odpověď na terapii interferonem

Virus hepatitidy C (HCV) je vysoce variabilní, s nejméně 6 různými genotypy. Je dobře známo, že genotyp významně ovlivňuje odpověď na terapii interferonem a také že pacienti s genotypem 1 a 4 odpovídají na terapii hůře než ti s genotypy 2 nebo 3. Virové subtypy – nebo podskupiny genotypů – můžou také sehrávat důležitou roli. Podle studie publikované v prosinci 2009 v Journal of Medical Virology je subtyp 1a spojen s horší odpovědí na terapii než subtyp 1b. Jiná nedávno publikovaná studie prokázala, že větší rozmanitost kvazidruhů HCV – nebo drobné variace v rámci jednoho jedince – můžou zvýšit pravděpodobnost časné virologické odpovědi (EVR).

Subtypy HCV

V první studii Florence Legrand-Abravane s kolegy a ve spolupráci s francouzskou AC11 HCV Study Group hodnotili vliv subtypů HCV na dosažení setrvalé virologické odpovědi (SVR) u HCV pozitivních pacientů s genotypem 1, 4, 5 nebo 6. Do studie bylo zařazeno 597 pacientů s chronickou hepatitidou C, kteří byli léčeni pegylovaným interferonem a ribavirinem po dobu 48 týdnů.

Výsledky

 • Z celkového počtu 597 pacientů dosáhlo SVR 37,8 %.
 • Dle jednorozměrné analýzy dosáhli jedinci se subtypem HCV 1b SVR častěji (39,0 %) než pacienti se subtypem 1a (30,6 %; p = 0,06, což se blíží statistické významnosti).
 • Procento dosažení SVR bylo podobné u pacientů se subtypy 4a (51,3 %) nebo 4d (51,7 %).
 • Dle multivariační analýzy bylo se SVR nezávisle spjato 5 faktorů:
  • věk pacienta: OR 0,97;
  • absence jaterní cirhózy: OR 2,92 (P < 0,01);
  • absence koinfekce HIV: OR 2,08 (P < 0,01);
  • nízká výchozí virová nálož HCV RNA: OR 1,74 (P < 0,01);
  • infekce subtypem HCV 1b (OR 1,61, P = 0,04) nebo 4a/4d (OR 2,03, P = 0,03).

V závěru autoři studie uvádějí: „Mezi těžko léčitelnými genotypy je subtyp 1a spojen s horší odpovědí na antiHCV terapii než subtypy 1b, 4a a 4d.“

Kvazidruhy HCV

Ve druhé studii, zveřejněné v prosinci 2009 v časopise Hepatology, provedli Xiaofeng Fan ze St. Louis University School of Medicine spolu s kolegy z USA a Číny velkou analýzu kvazidruhů u HCV pozitivních pacientů s genotypem 1. Do studie bylo zahrnuto 153 pacientů. Autoři během prvních 12 týdnů léčby zachytili celkem 4 314 virových klonů HCV lišících se v hypervariabilní oblasti 1. Poté následovala detailní genetická analýza.

Výsledky

 • Analýza prokázala exponenciální rozdělení rozmanitosti kvazidruhů u pacientů vyšetřených v rámci této studie.
 • Většina účastníků (63 %) vykazovala minimální rozmanitost kvazidruhů s genetickou vzdáleností menší než 0,2.
 • V podskupině pacientů s vysokou rozmanitostí kvazidruhů s genetickou vzdáleností d > 0,53 dosáhlo časné virologické odpovědi (early virological response – EVR) signifikantně vyšší procento jedinců (89,5 %).
 • Zjištění u této podskupiny významnou měrou podporují hypotézy o celkové spojitosti EVR se zvýšenou rozmanitostí kvazidruhů.
 • EVR byla také spojena s evolučním modelem dynamických změn kvazidruhů.

Na základě těchto poznatků autoři shrnují: "EVR je spojena se zvýšenou rozmanitostí a komplexností kvazidruhů HCV, a to zejména u pacientů se signifikantně vyšší HCV genetickou heterogenitou."

(mik)

Zdroje:

 1. F. Legrand-Abravanel, P. Colson, H. Leguillou-Guillemette, and others. Influence of the HCV subtype on the virological response to pegylated interferon and ribavirin therapy. Journal of Medical Virology 81 (12): 2029–2035. December 2009.
 2. X. Fan, Q. Mao, D. Zhou, and others. High diversity of hepatitis C viral quasispecies is associated with early virological response in patients undergoing antiviral therapy. Hepatology 50 (6): 1765–1772. December 2009.
Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Akutní hepatitida indukovaná buprenorfinem usnadnila eliminaci viru

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Molekuly, které inhibují produkci viru hepatitidy C, objeveny

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Vliv faktorů na straně pacienta i viru na výsledek léčby chronické hepatitidy C genotypu 4 pegylovaným interferonem a ribavirinem

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Úspěšná terapie potransplantační fibrotizující cholestatické HCV hepatitidy pomocí bocepreviru, peginterferonu a ribavirinu

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Hladina RNA viru hepatitidy C po dvou týdnech léčby telaprevirem/boceprevirem dobře predikuje výslednou virologickou odpověď

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Koncentrace ribavirinu v plazmě a intracelulární tekutině u pacientů s chronickou hepatitidou C

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci