Přeskočit navigaci

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Infekce virem hepatitidy C (HCV) může spontánně regredovat, ovšem v případě perzistující infekce signifikantně zvyšuje riziko cirhózy jater a hepatocelulárního karcinomu.

Genetická determinace spontánně regredující infekce virem hepatitidy C

Infekce virem hepatitidy C (HCV) může spontánně regredovat, ovšem v případě perzistující infekce signifikantně zvyšuje riziko cirhózy jater a hepatocelulárního karcinomu. Ačkoli existují dílčí studie, které ukazují, že perzistující infekce je častější u afrických etnických skupin a u nositelů specifických genetických polymorfismů genu pro interleukin 28B, genetická predispozice pro spontánní regresi, respektive perzistenci infekce HCV nebyla dosud systematicky analyzována.

Cílem této dvoustupňové celogenomové asociační studie byla identifikace genetických determinant spontánní regrese infekce virem hepatitidy C. Zahrnuto bylo 919 osob se sérovými protilátkami proti HCV, ale bez přítomnosti RNA HCV (spontánní regrese) a 1 482 osob s přítomností jak protilátek proti HCV, tak RNA HCV (perzistentní infekce) dohromady z 13 center. U každého byl stanoven genotyp pro 792 721 jednonukleotidových polymorfismů (single nucleotide polymorphism, SNP), pokrývajících celý genom.

Po porovnání frekvencí SNP mezi oběma skupinami byly identifikovány signifikantní signály na chromozomech 19q13.13 a 6p21.32. Na chromozomu 19 vykázala nejsilnější asociaci oblast asi 55 tisíc bází blízko genu pro interleukin IL-28B (alelické OR pro SNP rs12979860 0,45; P = 2,17 × 10–30). Na chromozomu 6 se frekvence alel mezi osobami se spontánní eradikací HCV a perzistující infekcí nejvíce lišily v oblasti hlavního histokompatibilního komplexu blízko genů kódujících antigeny II. třídy HLA (DQB1*03:01). Celá oblast zahrnovala 117 SNP na úseku delším než milion bází, nejsignifikantněji byl asociován protektivní polymorfismus rs4273729 (alelické OR, 0,59; P = 1,71 × 10–16). Obě asociace byly nezávislé a bylo možné pomocí nich vysvětlit 14,9 % spontánních eliminací HCV u osob s evropskými předky a 15,8 % u osob s africkými předky. Podařilo se rovněž validovat asociaci SNP na 6. chromozomu v nezávislém vzorku 745 subjektů.

Závěrem lze shrnout, že byly identifikovány nezávislé polymorfismy v genech II. třídy HLA systému a IL-28B asociované se spontánní eliminací infekce HCV a konkrétní identifikované varianty mohou vysvětlit až 15 % případů této spontánní regrese.

(onse)

Zdroj: Duggal P., Thio C. L., Wojcik G. L., Goedert J. J., Mangia A., Latanich R., Kim A. Y., Lauer G. M., Chung R. T., Peters M. G., Kirk G. D., Mehta S. H., Cox A. L., Khakoo S. I., Alric L., Cramp M. E., Donfield S. M., Edlin B. R., Tobler L. H., Busch M. P., Alexander G., Rosen H. R., Gao X., Abdel-Hamid M., Apps R., Carrington M., Thomas D. L. Genome-wide association study of spontaneous resolution of hepatitis C virus infection: data from multiple cohorts. Ann Intern Med. 2013 Feb 19; 158 (4): 235–45.

Další článek

Hodnocení článku

Líbí se vám článek?
Počet hlasů: 0

Čtěte také

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Pokles RNA HCV po 4 týdnech je prediktorem trvalé virologické odpovědi na léčbu pegylovaným interferonem α-2b a ribavirinem

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Léčba boceprevirem v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem u pacientů s chronickou HCV – genotyp 1

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Dosažení setrvalé virologické odpovědi je spojeno se zlepšením inzulinové rezistence

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Kontrola anémie spojené s terapií chronické infekce HCV

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Pegylovaný interferon alpha-2b s ribavirinem v léčbě pacientů s HCV genotypem 4 s normální sérovou hodnotou ALT

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Léčba rekurentní infekce virové hepatitidy C boceprevirem a telaprevirem u sedmi pacientů s koinfekcí HIV a HCV po transplantaci jater

Bez rozdílu hmotnosti

UŽITEČNÉ INFORMACE

 

Co je hepatitida typu C ?

fact sheet

 

Souhrnná informace přípravku Pegintron

 
PegIntron
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci